Studiewijzers
Mozes


Mozes

Een profeet uit het Oude Testament die de Israëlieten uit de Egyptische slavernij voerde en hun godsdienstige, maatschappelijke en voedingswetten gaf, zoals die hem door God waren geopenbaard.

De bediening van Mozes strekte zich uit voorbij de grenzen van zijn sterfelijk leven. Joseph Smith leerde dat Mozes, samen met Elia, aanwezig was op de berg van verheerlijking, waar hij de sleutels van het priesterschap aan Petrus, Jakobus en Johannes verleende (Matt. 17:3–4; Mark. 9:4–9; Luk. 9:30; LV 63:21).

Op 3 april 1836 verscheen Mozes aan Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel, waar hij hun de sleutels voor de vergadering van Israël verleende (LV 110:11).

Openbaring uit de laatste dagen vermeldt veel over Mozes. Zijn naam wordt herhaaldelijk genoemd in het Boek van Mormon. In de Leer en Verbonden leren wij over zijn bediening (LV 84:20–26), alsmede dat hij het priesterschap ontving van zijn schoonvader, Jethro (LV 84:6).

Openbaring uit de laatste dagen bevestigt tevens het bijbelse verslag van zijn bediening onder de kinderen van Israël, alsmede het feit dat hij de schrijver van de eerste vijf boeken van het Oude Testament is (1 Ne. 5:11; Moz. 1:40–41).

Het boek Mozes

Een boek in de Parel van grote waarde dat Joseph Smiths geïnspireerde vertaling van de eerste zeven hoofdstukken van Genesis bevat.

In hoofdstuk 1 staat het verslag van een visioen waarin Mozes God ziet, die hem het gehele heilsplan openbaart. In de hoofdstukken 2–5 staat het verslag van de schepping en de val van de mens. De hoofdstukken 6–7 bevatten een visioen over Henoch en zijn bediening op aarde. Hoofdstuk 8 bevat een visioen over Noach en de grote watervloed.

De vijf boeken van Mozes

De eerste vijf boeken van het Oude Testament staan bekend als de boeken van Mozes. Deze boeken stonden op de koperen platen die Nephi weggenomen had bij Laban (1 Ne. 5:11).