Studiewijzers
Leviticus


Leviticus

Een boek in het Oude Testament waarin de priesterlijke taken in Israël worden omschreven. Het boek onderstreept de heiligheid van God en de normen waarnaar zijn volk kon leven om heilig te worden. De opzet van het boek is de zedelijke denkbeelden en godsdienstige waarheden van de wet van Mozes bij te brengen door middel van ritueel. Het boek Leviticus is geschreven door Mozes.

In de hoofdstukken 1–7 wordt de gang van zaken uitgelegd bij het brengen van de verschillende offers. De hoofdstukken 8–10 geven een beschrijving van het ritueel bij de wijding van priesters. In hoofdstuk 11 wordt uiteengezet wat men wél of niet mag eten en wat rein of onrein is. Hoofdstuk 12 behandelt de reiniging van vrouwen na de geboorte van een kind. De hoofdstukken 13–15 bevatten wetten die verband houden met ceremoniële onreinheid. In hoofdstuk 16 wordt het ritueel van de grote verzoendag omschreven. De hoofdstukken 17–26 bevatten wetten die te maken hebben met godsdienstige en maatschappelijke gebruiken. In hoofdstuk 27 wordt uiteengezet dat de Heer Israël heeft geboden om Hem hun gewassen en kudden te heiligen.