Schriften
2Nephi 11


Hoofdstuk 11

Jakob zag zijn Verlosser — De wet van Mozes is een zinnebeeld van Christus en bewijst dat Hij zal komen. Ongeveer 559–545 v.C.

1 En nu, aJakob sprak destijds nog veel meer dingen tot mijn volk; ik heb echter alleen deze dingen laten bopschrijven, want de dingen die ik heb geschreven zijn mij voldoende.

2 En nu schrijf ik, Nephi, nog meer van de woorden van aJesaja, want mijn ziel verheugt zich in zijn woorden. Want ik zal zijn woorden op mijn volk toepassen, en ik zal ze onder al mijn kinderen doen uitgaan, want hij heeft voorwaar mijn bVerlosser gezien, evenals ik Hem heb gezien.

3 En mijn broer, Jakob, heeft Hem ook agezien evenals ik Hem heb gezien; welnu, ik zal hun woorden onder mijn kinderen doen uitgaan om hun te bewijzen dat mijn woorden waar zijn. Welnu, door de woorden van bdrie, heeft God gezegd, zal Ik mijn woord doen vaststaan. Niettemin zendt God meer getuigen en bewijst Hij al zijn woorden.

4 Zie, mijn ziel verheugt zich erin de waarheid van de akomst van Christus aan mijn volk te bbewijzen; want met dat doel is de cwet van Mozes gegeven; en alle dingen die de mens vanaf het begin van de wereld door God zijn gegeven, zijn een zinnebeeld van Hem.

5 En ook verheugt mijn ziel zich in de averbonden van de Heer die Hij met onze vaderen heeft gesloten; ja, mijn ziel verheugt zich in zijn genade, en in zijn gerechtigheid, en macht, en barmhartigheid in het grote en eeuwige plan van de bevrijding van de dood.

6 En mijn ziel verheugt zich erin mijn volk te bewijzen dat, atenzij Christus komt, alle mensen verloren moeten gaan.

7 Want indien er ageen Christus is, is er geen God; en indien er geen God is, zijn wij niet, want er had geen bschepping kunnen zijn. Maar er is wél een God en Hij is Christus, en Hij komt in de volheid van zijn eigen tijd.

8 En nu schrijf ik enige woorden op van Jesaja, opdat wie ook van mijn volk deze woorden onder ogen krijgen, hun hart zullen verheffen en verblijd zullen zijn voor alle mensen. Welnu, dit zijn de woorden en u kunt ze op uzelf en op alle mensen toepassen.