Pomôcky pre štúdium
Nefi, syn Lechího
predchádzajúce ďalej

Nefi, syn Lechího

V Knihe Mormonovej spravodlivý syn Lechího a Sárije (1. Nefi 1:1–4; 2:5). Nefi mal silnú vieru v slovo Božie (1. Nefi 3:7) a stal sa veľkým prorokom, udržiavateľom záznamov a vodcom svojho ľudu.

Kniha 1. Nefi

Kapitoly 1 až 18:8 hovoria hlavne o tom, ako prorok Lechí a jeho rodina opustili Jeruzalem. Putovali cez neúrodné pustatiny, až prišli k moru. 1. Nefi 18:9–23 hovorí o ich plavbe do zasľúbenej krajiny, ako to nariadil Pán, napriek Lámánovej a Lemúélovej vzbure. Kapitoly 19–22 hovoria o Nefiho zámere ohľadom vedenia záznamov (1. Nefi 6; 19:18) – presvedčiť všetkých, aby pamätali na Pána, svojho Vykupiteľa. Citoval Izaiáša (1. Nefi 20–21) a vyložil Izaiášove posolstvá s nádejou, že všetci budú môcť prísť k poznaniu Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Vykupiteľa (1. Nefi 22:12).

Kniha 2. Nefi

Kapitoly 1–4 obsahujú niektoré Lechího záverečné učenia a proroctvá pred jeho smrťou, vrátane požehnania pre jeho synov a ich potomkov. Kapitola 5 vysvetľuje, prečo sa Nefiti oddelili od Lámánitov. Nefiti postavili chrám, vyučovali zákon Mojžišov a viedli záznamy. Kapitoly 6–10 obsahujú slová Jákoba, Nefiho mladšieho brata. Jákob podal prehľad o dejinách Júdu a prorokoval o Mesiášovi, pričom čiastočne čerpal zo spisov proroka Izaiáša. V kapitolách 11–33 Nefi zaznamenal svoje svedectvo o Kristovi, Jákobovo svedectvo, proroctvá o posledných dňoch a niekoľko kapitol zo starozákonnej knihy Izaiáš.

Dosky Nefiho