Pomôcky pre štúdium
Genesis
predchádzajúce ďalej

Genesis

Kniha Genesis je prvou knihou Starého zákona a napísal ju prorok Mojžiš. Podáva správu o mnohých počiatkoch, napríklad o stvorení zeme, o umiestení zvierat a človeka na zem, o páde Adama a Evy, o zjavení evanjelia Adamovi, o počiatku kmeňov a rás, o vzniku rôznych jazykov v Bábeli a o počiatku Abrahámovej rodiny, čo viedlo k zriadeniu domu Izraela. V Genesis je zdôraznená Jozefova úloha ako toho, kto zachoval Izrael.

Zjavenie v neskorších dňoch potvrdzuje a objasňuje záznam v Genesis (1. Nefi 5; Eter 1; Mojž. 1–8; Abr. 1–5).

V knihe Genesis kapitoly 1–4 popisujú stvorenie sveta a rozvoj Adamovej rodiny. Kapitoly 5–10 zaznamenávajú dejiny Nóacha. Kapitoly 11–20 hovoria o Abrahámovi a o jeho rodine až do doby Izákovej. Kapitoly 21–35 sledujú rodinu Izáka. Kapitola 36 hovorí o Ézavovi a jeho rodine. Kapitoly 37–50 hovoria o Jákobovej rodine a podávajú správu o Jozefovi, ktorý bol predaný do Egypta a o jeho úlohe pri záchrane Izraela.