Pomôcky pre štúdium
Kňazstvo
predchádzajúce ďalej

Kňazstvo

Právomoc a moc, ktorú Boh dáva mužovi, aby jednal vo všetkých veciach pre spásu človeka (NaZ 50:26–27). Mužskí členovia Cirkvi, ktorí majú kňazstvo, sú organizovaní do kvór a sú oprávnení vykonávať obrady a určité administratívne povinnosti v Cirkvi.