Písma
Oficiálne prehlásenie 2
predchádzajúce

Oficiálne prehlásenie 2

Kniha Mormonova učí, že „všetci sú Bohu rovnakí“, vrátane čierneho a bieleho, porobeného a slobodného, muža a ženy (pozri 2. Nefi 26:33). Počas celej histórie Cirkvi boli ľudia každej rasy a národnosti v mnohých krajinách krstení a žili ako verní členovia Cirkvi. Počas života Josepha Smitha bolo zopár černošských členov Cirkvi vysvätených do kňazstva. V počiatkoch histórie Cirkvi prestali cirkevní vedúci udeľovať kňazstvo černošským mužom afrického pôvodu. Cirkevné záznamy neuvádzajú jasný pôvod tejto praktiky. Cirkevní vedúci verili, že na zmenu tejto praktiky je potrebné zjavenie od Boha a s modlitbou hľadali vedenie. Zjavenie bolo dané prezidentovi Cirkvi, Spencerovi W. Kimballovi, a 1. júna 1978 bolo v chráme v Salt Lake City potvrdené ďalším cirkevným vedúcim. Zjavenie odstránilo všetky obmedzenia ohľadom rasy, ktoré sa predtým týkali kňazstva.

Tým, ktorých sa to môže týkať:

30. septembra 1978 na 148. polročnej generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní predložil prezident N. Eldon Tanner, prvý radca v Prvom predsedníctve Cirkvi, nasledovné:

Prvé predsedníctvo na začiatku júna tohto roku oznámilo, že prezident Spencer W. Kimball prijal zjavenie rozširujúce kňazské a chrámové požehnania na všetkých spôsobilých mužských členov Cirkvi. Prezident Kimball požiadal, aby som konferencii oznámil, že potom, čo obdržal toto zjavenie, ktoré k nemu prišlo po dlhom meditovaní a modlitbe v posvätných miestnostiach svätého chrámu, predložil ho svojim radcom, ktorí ho prijali a schválili. Bolo potom predložené Kvóru dvanástich apoštolov, ktoré ho jednomyseľne schválilo, a následne bolo predložené všetkým ďalším generálnym autoritám, ktoré ho podobne jednomyseľne schválili.

Prezident Kimball požiadal, aby som teraz prečítal tento list:

8. júna 1978

Všetkým generálnym a miestnym kňazským úradníkom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na celom svete:

Milí bratia,

pretože sme svedkami šírenia Pánovho diela na zemi, sme vďační, že ľudia mnohých národov reagujú na posolstvo znovuzriadeného evanjelia a pripájajú sa k Cirkvi v stále rastúcom počte. To v nás následne inšpirovalo prianie rozšíriť na každého spôsobilého člena Cirkvi všetky výsady a požehnania, ktoré evanjelium poskytuje.

Vedomí si prísľubov učinených prorokmi a prezidentmi Cirkvi, ktorí boli pred nami, že v určitom čase, v Božom večnom pláne, všetci naši bratia, ktorí sú hodní, môžu obdržať kňazstvo, a súc svedkami vernosti tých, ktorým kňazstvo bolo odoprené, naliehali sme dlho a horlivo v prospech týchto našich verných bratov, tráviac mnoho hodín v hornej miestnosti chrámu, prosiac Pána o božské vedenie.

On vypočul naše modlitby a skrze zjavenie potvrdil, že oný dlho sľubovaný deň prišiel, kedy každý verný, spôsobilý muž v Cirkvi môže obdržať sväté kňazstvo s mocou používať jeho božskú právomoc a tešiť sa so svojimi milovanými z každého požehnania, ktoré z neho vyplýva, vrátane požehnaní chrámu. Podľa toho všetci spôsobilí mužskí členovia Cirkvi môžu byť vysvätení do kňazstva bez ohľadu na rasu alebo farbu pleti. Vedúci kňazstva sú poučovaní, aby nasledovali zásadu ohľadom starostlivého pohovoru so všetkými kandidátmi na vysvätenie, či do Áronovho, alebo do Melchisedekovho kňazstva, aby zaistili, že spĺňajú stanovené požiadavky pre spôsobilosť.

Oznamujeme s rozvážnosťou, že Pán teraz oznámil svoju vôľu pre požehnanie všetkých svojich detí na celej zemi, ktoré budú počúvať hlas jeho splnomocnených služobníkov a pripravia sa prijať každé požehnanie evanjelia.

Úprimne Vaši,

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Prvé predsedníctvo

Uznávajúc Spencera W. Kimballa ako proroka, vidcu a zjavovateľa, a prezidenta Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní navrhujem, aby sme my ako zastupiteľské zhromaždenie prijali toto zjavenie ako slovo a vôľu Pána. Všetci, ktorí súhlasia, prosím, prejavte to zdvihnutím pravej ruky. Kto je proti, môže to prejaviť rovnakým spôsobom.

Hlasovanie o podpore predchádzajúceho návrhu bolo jednomyseľne súhlasné.

Salt Lake City, Utah, 30. septembra 1978.