Písma
Náuka a zmluvy 84
predchádzajúce ďalej

Oddiel 84

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 22. a 23. septembra 1832. Počas mesiaca september sa starší začali vracať zo svojich misií vo východných štátoch a podávať správy o svojej práci. Zatiaľ čo boli pohromade v tomto období radosti, bolo prijaté nasledujúce oznámenie. Prorok ho označil ako zjavenie o kňazstve.

1–5, Nový Jeruzalem a chrám budú postavené v Missouri; 6–17, Je daná línia kňazstva od Mojžiša k Adamovi; 18–25, Väčšie kňazstvo drží kľúč poznania Boha; 26–32, Menšie kňazstvo drží kľúč služby anjelov a prípravného evanjelia; 33–44, Ľudia získavajú večný život skrze prísahu a zmluvu kňazstva; 45–53, Duch Kristov osvecuje ľudí a svet leží v hriechu; 54–61, Svätí musia svedčiť o tých veciach, ktoré obdržali; 62–76, Majú kázať evanjelium a znamenia budú nasledovať; 77–91, Starší majú vyjsť bez mešca a kapsy a Pán sa bude starať o ich potreby; 92–97, Morové rany a prekliatia čakajú na tých, ktorí odmietajú evanjelium; 98–102, Je daná nová pieseň vykúpenia Sionu; 103–110, Nech každý človek zastáva svoj vlastný úrad a pracuje vo svojom vlastnom povolaní; 111–120, Pánovi služobníci majú hlásať ohavnosť spustošenia posledných dní.

1 Zjavenie Ježiša Krista služobníkovi jeho Josephovi Smithovi ml. a šiestim starším, keď zjednotili srdcia svoje a apozdvihli hlas svoj k výsosti.

2 Áno, slovo Pána ohľadom jeho cirkvi zriadenej v posledných dňoch pre aznovuzriadenie ľudu jeho, tak ako hovoril ústami svojich bprorokov, a pre zhromaždenie csvätých jeho, aby stáli na dhore Sion, čo bude mesto eNový Jeruzalem.

3 Mesto, ktoré bude postavené, počnúc achrámovým pozemkom, ktorý je určený prstom Pána, na západných hraniciach štátu Missouri a zasvätené rukou Josepha Smitha ml. a ďalších, v ktorých sa Pánovi dobre zaľúbilo.

4 Veru toto je slovo Pána, že mesto aNový Jeruzalem bude postavené zhromaždením svätých, počínajúc týmto miestom, dokonca miestom bchrámu, ktorý to chrám bude vybudovaný v tomto pokolení.

5 Lebo veru toto pokolenie nepominie, pokiaľ Pánovi nebude postavený dom a oblak spočinie na ňom, ktorý to oblak bude dokonca aslávou Pána, ktorý ten dom naplní.

6 A synovia Mojžišovi, podľa Svätého kňazstva, ktoré on obdržal pod arukou svojho tesťa, bJetra;

7 A Jetro ho obdržal pod rukou Káléba;

8 A Káléb ho obdržal pod rukou Elihúa;

9 A Elihú pod rukou Jeremiáša;

10 A Jeremiáš pod rukou Gáda;

11 A Gád pod rukou Ezaiáša;

12 A Ezaiáš ho obdržal pod rukou Božou.

13 Ezaiáš žil tiež v dňoch Abrahámových a bol ním požehnaný –

14 aAbrahám, ktorý obdržal kňazstvo od bMelchisedeka, ktorý ho obdržal skrze líniu otcov svojich, dokonca až k cNóachovi;

15 A od Nóacha k aEnochovi skrze líniu ich otcov;

16 A od Enocha k aÁbelovi, ktorý bol zabitý skrze bsprisahanie brata svojho, ktorý cobdržal kňazstvo skrze prikázania Božie rukou otca svojho dAdama, ktorý bol prvým človekom –

17 aKňazstvo, ktoré pokračuje v cirkvi Božej vo všetkých pokoleniach a je bez počiatku dní či konca rokov.

18 A Pán potvrdil akňazstvo tiež bÁronovi a semenu jeho po všetky ich pokolenia, ktoré to kňazstvo tiež pokračuje a czostáva naveky s kňazstvom, ktoré je podľa najsvätejšieho rádu Božieho.

19 A toto väčšie kňazstvo spravuje evanjelium a drží kľúč atajomstiev kráľovstva, dokonca kľúč bpoznania Boha.

20 A preto, v aobradoch jeho sa prejavuje moc božskosti.

21 A bez obradov jeho a bez aprávomoci kňazstva sa moc božskosti ľuďom v tele neprejavuje;

22 Lebo bez toho žiadny ačlovek nemôže vidieť tvár Božiu, dokonca Otcovu, a žiť.

23 Teraz, toto aMojžiš jasne učil deti Izraela v pustatine a usilovne sa snažil ľud svoj bposvätiť, aby mohli cuzrieť tvár Božiu;

24 Ale oni azatvrdili srdcia svoje a nemohli zniesť prítomnosť jeho; a preto, Pán v bhneve svojom, lebo hnev jeho proti nim vzplanul, prisahal, že cnevojdú do odpočinutia jeho, zatiaľ čo budú v pustatine, ktoré to odpočinutie je plnosť slávy jeho.

25 Takže, vzal aMojžiša z ich stredu a Sväté bkňazstvo tiež;

26 A menšie akňazstvo pokračovalo, ktoré to kňazstvo drží bkľúč cslužby anjelov a prípravného evanjelia;

27 Evanjelium, ktoré je aevanjeliom pokánia a bkrstu, a codpustenia hriechov, a dzákonom etelesných prikázaní, ktoré Pán v hneve svojom spôsobil, aby pokračovalo s domom Áronovým medzi deťmi Izraela až k fJánovi, ktorého Boh vzbudil a ktorý bol gnaplnený Duchom Svätým od lona matky svojej.

28 Lebo bol pokrstený ešte v detstve a bol vysvätený anjelom Božím v dobe, keď mal osem dní, k tejto moci, zvrhnúť kráľovstvo Židov a aučiniť priamou cestu Pána pred tvárou ľudu jeho, pripraviť ich na príchod Pána, do ktorého ruky je daná bvšetka moc.

29 A znova, úrady staršieho a biskupa sú nutné aprídavky prináležiace k vysokému kňazstvu.

30 A znova, úrady učiteľa a diakona sú nutné prídavky prináležiace k menšiemu kňazstvu, ktoré to kňazstvo bolo potvrdené Áronovi a synom jeho.

31 Takže, ako som hovoril ohľadom synov Mojžišových – lebo synovia Mojžišovi a tiež synovia Áronovi budú prinášať prijateľné aobetovanie a obeť v dome Pána, v dome, ktorý bude postavený Pánovi v tomto pokolení na zasvätenom bmieste, ako som určil –

32 A synovia Mojžišovi a Áronovi, ktorých synovia ste vy, budú naplnení aslávou Pána na bhore Sion v Pánovom dome; a tiež mnohí, ktorých som povolal a vyslal, aby vybudovali ccirkev moju.

33 Lebo ktokoľvek je averný, aby získal tieto dve bkňazstvá, o ktorých som hovoril, a aby zveleboval povolanie svoje, tí sú cposvätení Duchom k obnoveniu tiel svojich.

34 Stávajú sa synmi Mojžišovými a Áronovými, a asemenom bAbrahámovým, a cirkvou a kráľovstvom, a cvyvolenými Boha.

35 A tiež všetci tí, ktorý prijímajú toto kňazstvo, prijímajú mňa, hovorí Pán;

36 Lebo ten, kto prijíma služobníkov mojich, aprijíma mňa;

37 A ten, kto aprijíma mňa, prijíma Otca môjho;

38 A ten, kto prijíma Otca môjho, prijíma kráľovstvo Otca môjho; takže avšetko, čo Otec môj má, mu bude dané.

39 A toto je podľa aprísahy a zmluvy, ktorá prináleží ku kňazstvu.

40 Takže, všetci tí, ktorí prijímajú kňazstvo, prijímajú túto prísahu a zmluvu Otca môjho, ktorú on nemôže porušiť a s ktorou sa ani nemôže pohnúť.

41 Ale ktokoľvek aporuší túto zmluvu potom, čo ju prijal, a úplne sa od nej odvráti, bnebude mať odpustenie hriechov v tomto svete ani vo svete, ktorý príde.

42 A beda všetkým tým, ktorí neprichádzajú k tomuto kňazstvu, ktoré ste prijali, ktoré ja teraz potvrdzujem na vás, ktorí ste dnes prítomní, svojím vlastným hlasom z nebies; a dokonca som vás zveril aj nebeským zástupom a svojim aanjelom.

43 A teraz vám dávam prikázanie, aby ste sa mali na pozore ohľadom seba, aby ste usilovne adbali na slová večného života.

44 Lebo vy budete ažiť každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.

45 Lebo aslovo Pána je pravda, a čokoľvek je bpravda, je svetlo, a čokoľvek je svetlo, je Duch, dokonca Duch Ježiša Krista.

46 A Duch dáva asvetlo bkaždému človeku, ktorý prichádza do sveta; a Duch osvecuje vo svete každého človeka, ktorý počúva hlas Ducha.

47 A každý, kto počúva hlas Ducha, prichádza k Bohu, dokonca k Otcovi.

48 A Otec ho aučíbzmluve, ktorú obnovil a na vás potvrdil, ktorá je na vás potvrdená, pre vás, a nielen pre vás, ale pre celý svet.

49 A celý asvet leží v hriechu a stoná pod btemnotou a pod porobou hriechu.

50 A skrze toto môžete vedieť, že sú pod aporobou bhriechu, pretože neprichádzajú ku mne.

51 Lebo každý, kto neprichádza ku mne, je pod porobou hriechu.

52 A každý, kto neprijíma hlas môj, nepozná ahlas môj a nie je odo mňa.

53 A podľa toho môžete rozpoznať spravodlivého od zlovoľného, a že celý asvet dokonca teraz bstoná pod chriechom a temnotou.

54 A myseľ vaša bola v časoch minulých zatemnená pre anevieru, a pretože ste zaobchádzali ľahkovážne s vecami, ktoré ste obdržali –

55 A táto adomýšľavosť a neviera priviedla celú cirkev k odsúdeniu.

56 A toto odsúdenie spočíva na deťoch Sionu, dokonca na všetkých.

57 A zostanú pod týmto odsúdením, pokiaľ nebudú činiť pokánie a pamätať na novú azmluvu, dokonca bKnihu Mormonovu, a cpredošlé prikázania, ktoré som im dal, aby nielen hovorili, ale aby dčinili podľa toho, čo som napísal –

58 Aby mohli priniesť plody vhodné pre kráľovstvo ich Otca; inak zostáva bič a súd, aby boli vyliate na deti Sionu.

59 Lebo budú deti kráľovstva špiniť svätú zem moju? Veru, hovorím vám, nie.

60 Veru, veru hovorím vám, ktorí teraz počujete aslová moje, ktoré sú hlasom mojím, požehnaní ste, nakoľko prijímate tieto veci;

61 Lebo ja vám aodpustím hriechy vaše s týmto prikázaním – že zostanete stáli v mysli, vo bvážnosti a v duchu modlitby, vo vydávaní svedectva celému svetu o týchto veciach, ktoré sú vám oznamované.

62 Takže, achoďte do celého sveta; a do každého miesta, kam nemôžete ísť, pošlite svedectvo, aby mohlo ísť od vás do celého sveta ku každému stvoreniu.

63 A ako som povedal apoštolom svojim, dokonca tak hovorím vám, lebo vy ste aapoštoli moji, dokonca Boží vysokí kňazi; vy ste tí, ktorých mi Otec môj bdal; vy ste cpriatelia moji;

64 Takže, ako som povedal apoštolom svojim, hovorím vám znova, že každá aduša, ktorá bverí slovám vašim a je pokrstená vodou na codpustenie hriechov, obdrží dDucha Svätého.

65 A tieto aznamenia budú nasledovať tých, ktorí veria –

66 V mojom mene učinia veľa podivuhodných askutkov;

67 V mojom amene budú vyháňať diablov;

68 V mojom mene budú auzdravovať chorých;

69 V mojom mene budú otvárať oči slepých a uvoľnia uši hluchých;

70 A jazyk nemého bude hovoriť;

71 A ak im dá nejaký človek ajed, neuškodí im;

72 A jed hada nebude mať moc, aby im ublížil.

73 Ale prikázanie im dávam, že sa s týmito vecami nebudú achváliť ani o nich nebudú hovoriť pred svetom; lebo tieto veci sú vám dané k vášmu prospechu a k spáse.

74 Veru, veru hovorím vám, tí, ktorí neuveria slovám vašim a nebudú apokrstení vo vode a v mene mojom na odpustenie hriechov svojich, aby mohli obdržať Ducha Svätého, budú bzatratení a neprídu do kráľovstva Otca môjho, kde Otec môj a ja sme.

75 A toto zjavenie pre vás, a prikázanie, je v platnosti priamo od tejto hodiny pre celý svet a evanjelium je pre všetkých, ktorí ho neobdržali.

76 Ale veru hovorím všetkým tým, ktorým bolo dané kráľovstvo – vami im musí byť kázané, aby činili pokánie zo svojich predošlých zlých skutkov; lebo majú byť pokarhaní pre svoje zlé srdce neviery a bratia vaši v Sione pre ich vzburu proti vám v dobe, kedy som vás poslal.

77 A znova hovorím vám, priatelia moji, lebo odteraz vás budem nazývať priateľmi, je nutné, aby som vám dal toto prikázanie, aby ste sa stali dokonca takými ako moji priatelia v dňoch, kedy som bol s nimi na cestách, aby som kázal evanjelium v moci svojej;

78 Lebo som nestrpel, aby mali amešec alebo kapsu, ani dva plášte.

79 Hľa, posielam vás, aby ste skúšali svet, a robotník je hodný amzdy svojej.

80 A ktorýkoľvek človek, ktorý pôjde a bude akázať toto bevanjelium kráľovstva a nezlyhá v tom, aby pokračoval verne vo všetkých veciach, nebude unavený v mysli ani zatemnený, ani v tele, končatine alebo v kĺbe; a cvlas z hlavy jeho mu nespadne na zem bez povšimnutia. A nebudú hladovať ani žízniť.

81 Takže, nevenujte žiadnu amyšlienku zajtrajšku, čo budete jesť alebo čo budete piť, alebo čím sa zaodejete.

82 Lebo, pozrite na poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; a kráľovstvá sveta v celej sláve svojej nie sú tak zaodeté, ako jedna z nich.

83 Lebo aOtec váš, ktorý je v nebi, bvie, že potrebujete všetky tieto veci.

84 Takže, nech zajtrajšok venuje amyšlienku veciam svojim.

85 Ani nevenujte dopredu myšlienku tomu, ačo budete hovoriť; ale neustále si v mysli buchovávajte ako poklad slová života a v pravú hodinu vám bude cdaná tá časť, ktorá je odmeraná každému človeku.

86 Takže, nech si žiadny človek medzi vami, lebo toto je prikázanie pre všetkých averných, ktorí sú povolaní Bohom v cirkvi k službe, neberie od tejto hodiny ani mešec, ani kapsu, ten, ktorý ide hlásať toto evanjelium kráľovstva.

87 Hľa, ja vás aposielam, aby ste karhali svet pre všetky ich nespravodlivé skutky a učili ich o súde, ktorý príde.

88 A ktokoľvek vás aprijme, tam budem tiež aj ja, lebo pôjdem pred tvárou vašou. Ja budem na pravici vašej a na ľavici vašej, a Duch môj bude v srdci vašom, a banjeli moji okolo vás, aby vás podopierali.

89 Ktokoľvek vás prijíma, mňa prijíma; a ten vás bude živiť a zaodievať, a dá vám peniaze.

90 A ten, kto vás živí alebo vás zaodieva, alebo vám dáva peniaze, nijako anestratí odmenu svoju.

91 A ten, kto nečiní tieto veci, nie je mojím učeníkom; podľa toho môžete rozoznávať aučeníkov mojich.

92 Ten, kto vás neprijíma, odíďte od neho sami od seba a aočistite si nohy, dokonca vodou, čistou vodou, či už v teple alebo v chlade, a vydajte o tom svedectvo Otcovi svojmu, ktorý je v nebi, a nevracajte sa znova k tomu človeku.

93 A do ktorejkoľvek dediny alebo mesta vstúpite, učiňte podobne.

94 A predsa, pátrajte usilovne a nešetrite; a beda onému domu alebo onej dedine či mestu, kde zavrhujú vás alebo slová vaše, alebo svedectvo vaše ohľadom mňa.

95 Beda, hovorím znova, onému domu alebo onej dedine či mestu, kde zavrhujú vás alebo slová vaše, alebo svedectvo vaše o mne;

96 Lebo ja, aVšemohúci, som vztiahol ruku svoju na národy, aby som ich bbičoval pre ich czlovoľnosť.

97 A prídu morové rany a nebudú odňaté zo zeme, dokiaľ nedokončím dielo svoje, ktoré bude askrátené v spravodlivosti –

98 Dokiaľ mňa nebudú poznať všetci, ktorí zostanú, dokonca od najnižšieho k najvyššiemu, a nebudú naplnení poznaním Pána a zoči-voči aneuvidia a nepozdvihnú hlas svoj a hlasom spoločným nebudú bspievať túto novú pieseň, hovoriac:

99 Pán priviedol znova Sion;Pán avykúpil ľud svoj, bIzrael,podľa cvyvolenia dmilosťou,ktoré bolo uskutočnené vierouezmluvou ich otcov.

100 Pán vykúpil ľud svoj;A Satan je azviazaný a času už viac niet.Pán zhromaždil všetky veci v bjedno.Pán zniesol cSion zhora.Pán dvyniesol Sion zdola.

101 aZem namáhala sa k pôrodu a porodila silu jeho;A pravda je nastolená v jej vnútri;A nebesia sa na ňu usmiali;A ona je zaodetá bslávou Boha svojho;Lebo on stojí uprostred ľudu svojho.

102 Sláva a česť, a moc, a sila,nech sú pripísané nášmu Bohu; lebo on je plný amilosrdenstva,spravodlivosti, milosti a pravdy, a bpokoja,na veky vekov, amen.

103 A znova, veru, veru hovorím vám, je žiaduce, aby každý muž, ktorý ide hlásať moje večné evanjelium, aby, nakoľko majú rodinu a obdržia darom peniaze, aby im ich poslali alebo ich použili pre svoj prospech, ako ich Pán povedie, lebo tak sa mi to zdá dobré.

104 A nech všetci tí, ktorí nemajú rodinu a ktorí obdržia apeniaze, ich pošlú biskupovi v Sione alebo biskupovi v Ohiu, aby mohli byť zasvätené pre uvedenie zjavení a ich vytlačenie, a pre utvrdenie Sionu.

105 A ak vám nejaký človek dá plášť alebo oblek, vezmite starý a dajte ho achudobným, a choďte cestou svojou radujúc sa.

106 A ak je medzi vami nejaký človek silný v Duchu, nech avezme so sebou toho, kto je slabý, aby mohol byť vzdelaný vo všetkej bmiernosti, aby sa on tiež mohol stať silným.

107 Takže, vezmite so sebou tých, ktorí sú vysvätení k amenšiemu kňazstvu, a pošlite ich pred sebou, aby dohodli schôdzky a pripravili cestu, a navštívili schôdzky, ktoré vy sami nie ste schopní navštíviť.

108 Hľa, toto je spôsob, ktorým mi apoštoli moji v dávnych dňoch budovali cirkev moju.

109 Takže, nech každý človek zastáva svoj vlastný úrad a pracuje vo svojom vlastnom povolaní; a nech hlava nehovorí nohám, že nepotrebuje nohy; lebo ako bez nôh bude telo schopné stáť?

110 Tiež telo potrebuje každý aúd, aby všetky mohli byť vzdelávané spolu, aby systém mohol byť zachovaný dokonalým.

111 A hľa, avysokí kňazi majú cestovať, a tiež starší, a tiež nižší bkňazi; ale cdiakonidučitelia majú byť ustanovení, aby ebdeli nad cirkvou, aby boli stálymi služobníkmi pre cirkev.

112 A biskup Newel K. Whitney má tiež cestovať po okolí a medzi všetkými cirkvami, hľadajúc chudobných, aby sa astaral o ich potreby skrze bpokorenie bohatých a pyšných.

113 Má tiež zamestnať azmocnenca, aby sa staral o jeho svetské záležitosti a vybavil ich tak, ako nariadi.

114 A predsa, nech biskup ide do mesta New York, tiež do mesta Albany, a tiež do mesta Boston a varuje ľudí týchto miest zvukom evanjelia, silným hlasom, o aspustošení a úplnom zničení, ktoré ich čaká, ak zavrhnú tieto veci.

115 Lebo ak zavrhnú tieto veci, hodina ich súdu je blízko a ich dom im bude zanechaný aspustošený.

116 Nech adôveruje vo mňa, a nebude bporazený; a cvlas z hlavy mu nespadne na zem bez povšimnutia.

117 A veru hovorím vám, zvyšku služobníkov svojich, vyjdite, ako vám okolnosti dovolia, vo svojich rôznych povolaniach do veľkých a význačných miest a dedín, karhajúc svet v spravodlivosti pre všetky ich nespravodlivé a bezbožné skutky, oznamujúc jasne a zrozumiteľne spustošenie ohavnosti v posledných dňoch.

118 Lebo skrze vás, hovorí Pán Všemohúci, aroztrhám ich kráľovstvá; bnezatrasiem iba zemou, ale aj hviezdnaté nebesia sa budú chvieť.

119 Lebo ja, Pán, som vztiahol ruku svoju, aby som použil moci nebeské; vy to nemôžete teraz vidieť, ešte malú chvíľu a vy to uvidíte a budete vedieť, že ja som a že aprídem a budem bvládnuť s ľudom svojím.

120 Ja som aAlfa i Omega, počiatok i koniec. Amen.