Písma
Náuka a zmluvy 106
predchádzajúce ďalej

Oddiel 106

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 25. novembra 1834. Toto je zjavenie určené Warrenovi A. Cowderymu, staršiemu bratovi Olivera Cowderyho.

1–3, Warren A. Cowdery je povolaný ako miestny predsedajúci úradník; 4–5, Druhý príchod nezasiahne deti svetla ako zlodej; 6–8, Z vernej služby v Cirkvi plynú veľké požehnania.

1 Mojou vôľou je, aby bol služobník môj Warren A. Cowdery určený a vysvätený za predsedajúceho vysokého kňaza nad cirkvou mojou v krajine aFreedom a v okolitých krajoch;

2 A aby kázal večné evanjelium moje a pozdvihoval hlas svoj, a varoval ľud, nielen vo svojom vlastnom mieste, ale aj v susedných krajoch.

3 A zasvätil celý čas svoj tomuto vysokému a svätému povolaniu, ktoré mu teraz dávam, ahľadajúc usilovne bkráľovstvo nebeské a spravodlivosť jeho, a všetky nutné veci budú k tomu pridané; lebo crobotník je hodný mzdy svojej.

4 A znova, veru hovorím vám, apríchod Pána sa bpribližuje a zastihne svet ako czlodej v noci –

5 Takže, opášte bedrá svoje, aby ste mohli byť deťmi asvetla a oný deň vás bnezastihol ako zlodej.

6 A znova, veru hovorím vám, v nebi bola radosť, keď sa služobník môj Warren sklonil pred žezlom mojím a oddelil sa od ľudských ľstivostí;

7 Takže, požehnaný je služobník môj Warren, lebo k nemu budem milosrdný; a nehľadiac na amárnivosť srdca jeho, pozdvihnem ho, nakoľko sa predo mnou pokorí.

8 A dám mu amilosť a uistenie, ktorými môže obstáť; a ak bude naďalej verným svedkom a svetlom pre cirkev, pripravil som pre neho korunu v bpríbytkoch Otca svojho. Tak je. Amen.