Písma
Náuka a zmluvy 86
predchádzajúce ďalej

Oddiel 86

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 6. decembra 1832. Toto zjavenie bolo prijaté, keď Prorok kontroloval a upravoval rukopis prekladu Biblie.

1–7, Pán podáva význam podobenstva o pšenici a kúkoli; 8–11, Vysvetľuje kňazské požehnania pre tých, ktorí sú zákonnými dedičmi podľa tela.

1 Veru, tak hovorí Pán vám, služobníkom svojim, ohľadom apodobenstva o pšenici a kúkoli:

2 Hľa, veru hovorím, pole bol svet a apoštoli boli rozsievači semena;

3 A keď zomreli, ten veľký prenasledovateľ cirkvi, ten odpadlík, tá smilnica, dokonca aBabylon, ktorý núti všetky národy, aby pili z jeho kalicha, v ktorých srdciach nepriateľ, dokonca Satan, sedí, aby vládol – hľaďte, on rozosieva kúkoľ; a preto, kúkoľ dusí pšenicu a vyháňa bcirkev do pustatiny.

4 Ale hľa, v aposledných dňoch, dokonca teraz, zatiaľ čo Pán začína prinášať slovo a steblo vyráža a je ešte jemné –

5 Hľa, veru hovorím vám, aanjeli, ktorí sú pripravení a ktorí čakajú, aby boli vyslaní, aby bzožali pole, volajú k Pánovi dňom a nocou;

6 Ale Pán im hovorí: Nevytrhávajte kúkoľ, dokiaľ je steblo ešte jemné (lebo veru vaša viera je slabá), aby ste tiež nezničili pšenicu.

7 Takže, nech pšenica a kúkoľ rastú spoločne, pokiaľ žatva nie je úplne zrelá; potom najskôr vyberte pšenicu z kúkoľa a po zhromaždení pšenice, pozrite a uzrite, kúkoľ je zviazaný do snopov a pole zostáva, aby bolo spálené.

8 Takže, tak hovorí Pán vám, s ktorými akňazstvo pokračovalo skrze líniu otcov vašich –

9 Lebo vy ste zákonnými adedičmi podľa tela a boli ste bskrytí pred svetom s Kristom v Bohu –

10 Takže váš život a kňazstvo pretrváva a musí nevyhnutne pretrvávať skrze vás a líniu vašu až do aznovuzriadenia všetkých vecí, hovorených ústami všetkých svätých prorokov od počiatku sveta.

11 Takže, požehnaní ste, ak vytrváte v dobrotivosti mojej, ako asvetlo pohanom, a skrze toto kňazstvo ako spasiteľ pre ľud môj bIzrael. Pán to povedal. Amen.