Písma
Náuka a zmluvy 20
predchádzajúce ďalej

Oddiel 20

Zjavenie o cirkevnej organizácii a správe dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Fayette, alebo v jeho blízkosti, v štáte New York. Časti tohto zjavenia mohli byť dané počiatkom leta 1829. Celé zjavenie, známe v tej dobe ako Články a zmluvy, bolo pravdepodobne zaznamenané krátko po 6. apríli 1830 (deň, kedy bola zorganizovaná Cirkev.) Prorok napísal: „Obdržali sme od Neho [Ježiša Krista] nasledujúce, duchom proroctva a zjavenia; ktoré nám dalo nielen mnohé informácie, ale tiež nám ukázalo presný deň, v ktorom, podľa Jeho vôle a prikázania, máme pristúpiť k zorganizovaniu Jeho Cirkvi ešte raz tu na zemi.“

1–16, Kniha Mormonova dokazuje božskosť diela neskorších dní; 17–28, Náuky o stvorení, páde, uzmierení a krste sú potvrdené; 29–37, Sú uvedené zákony spravujúce pokánie, ospravedlnenie, posvätenie a krst; 38–67, Sú zhrnuté povinnosti starších, kňazov, učiteľov a diakonov; 68–74, Sú zjavené povinnosti členov, požehnanie detí a spôsob krstu; 75–84, Sú dané modlitby sviatosti a predpisy riadiace členstvo v Cirkvi.

1 aVznik bCirkvi Kristovej v týchto posledných dňoch, a to jeden tisíc osemsto tridsať rokov od príchodu Pána nášho a Spasiteľa Ježiša Krista v tele, ktorá bola riadne czorganizovaná a zriadená v súlade so zákonmi našej zeme, podľa vôle a prikázaní Božích, vo štvrtom mesiaci a v šiestom dni toho mesiaca, ktorý sa nazýva apríl –

2 Ktoré to prikázania boli dané Josephovi Smithovi ml., ktorý bol apovolaný Bohom a vysvätený bapoštolom Ježiša Krista, aby bol prvým cstarším tejto cirkvi;

3 A Oliverovi Cowderymu, ktorý bol tiež povolaný Bohom za apoštola Ježiša Krista, aby bol druhým starším tejto cirkvi, a bol vysvätený pod jeho rukou;

4 A to podľa milosti Pána nášho a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému buď všetka sláva, teraz a naveky. Amen.

5 Potom, čo bolo skutočne prejavené tomuto prvému staršiemu, že obdržal odpustenie hriechov svojich, bol azapletený znova v márnostiach sveta;

6 Ale po úprimnom pokání a pokorení sa, skrze vieru, Boh mu slúžil skrze svätého aanjela, ktorého btvár bola ako blesk a ktorého odev bol čistý a biely nad všetku inú belosť;

7 A dal mu prikázania, ktoré ho inšpirovali;

8 A dal mu moc z výsosti skrze aprostriedky, ktoré boli pripravené vopred, preložiť Knihu Mormonovu;

9 Ktorá obsahuje záznam padlého ľudu a aplnosť bevanjelia Ježiša Krista pre pohanov, a tiež pre Židov;

10 Ktorá bola daná inšpiráciou a je potvrdená skrze službu anjelov aďalším, a je nimi bohlasovaná svetu –

11 Dokazujúc svetu, že sväté písma sú apravdivé a že Boh binšpiruje ľudí a povoláva ich k svojmu csvätému dielu v tomto veku a pokolení, tak ako v pokoleniach za stara;

12 Tým ukazuje, že on je arovnaký Boh včera, dnes a naveky. Amen.

13 Takže, majúc také veľké svedectvá, nimi bude svet súdený, dokonca toľko, koľko ich neskôr dôjde k poznaniu tohto diela.

14 A tí, ktorí ho prijímajú vo viere a činia aspravodlivosť, obdržia bkorunu večného života;

15 Ale tým, ktorí zatvrdzujú srdcia svoje v aneviere a zavrhujú ho, sa to obráti k ich vlastnému odsúdeniu –

16 Lebo Pán Boh to povedal; a my, starší cirkvi, sme to počuli a vydávame svedectvo o slovách nádhernej Majestátnosti na výsostiach, ktorému buď sláva na veky vekov. Amen.

17 Skrze tieto veci avieme, že v nebi je bBoh, ktorý je nekonečný a večný, od večnosti do večnosti rovnaký nepremenlivý Boh, tvorca neba a zeme a všetkých vecí, ktoré sú na nich;

18 A že astvoril človeka, muža a ženu, podľa svojho vlastného bobrazu a podľa svojej vlastnej podoby ich stvoril;

19 A dal im prikázania, že ho majú amilovaťbslúžiť mu, jedinému živému a pravému Bohu, a že má byť jedinou bytosťou, ktorú majú cuctievať.

20 Ale priestupkom proti týmto svätým zákonom sa človek stal azmyselnýmbdiabolským a stal sa cpadlým človekom.

21 A preto, Všemohúci Boh dal svojho aJednorodeného Syna, ako je napísané v oných písmach, ktoré boli dané o ňom.

22 Vytrpel apokušenia, ale nedbal na ne.

23 Bol aukrižovaný, zomrel a bvstal znova tretieho dňa;

24 avystúpil do neba, aby zasadol na pravici bOtcovej, aby vládol s všemohúcou mocou podľa vôle Otca;

25 Aby toľko, koľko ich bude averiť a bude pokrstených v svätom mene jeho a bvytrvá vo viere do konca, bolo spasených –

26 Nielen tí, ktorí uverili potom, čo prišiel v azenite času, v tele, ale všetci tí od počiatku, dokonca toľko, koľko ich bolo predtým, než prišiel, ktorí verili v slová bsvätých prorokov, ktorí hovorili tak, ako boli inšpirovaní cdarom Ducha Svätého, ktorí skutočne dsvedčili o ňom vo všetkých veciach, budú mať život večný,

27 Rovnako tí, ktorí prídu potom, ktorí budú veriť v adary a v povolania Božie skrze Ducha Svätého, ktorý bvydáva svedectvo o Otcovi a o Synovi;

28 Ktorý to Otec, Syn a Duch Svätý sú ajeden Boh, nekonečný a večný, bez konca. Amen.

29 A my vieme, že všetci ľudia musia ačiniť pokánie a veriť v meno Ježiša Krista a uctievať Otca v jeho mene, a vytrvať vo bviere v jeho meno do konca, inak nemôžu byť cspasení v kráľovstve Božom.

30 A my vieme, že aospravedlnenie skrze bmilosť Pána nášho a Spasiteľa Ježiša Krista je spravodlivé a pravdivé;

31 A vieme tiež, že aposvätenie skrze milosť Pána nášho a Spasiteľa Ježiša Krista je spravodlivé a pravdivé pre všetkých tých, ktorí milujú Boha a slúžia mu celou svojou bmocou, mysľou a silou.

32 Ale je možnosť, že človek môže aodpadnúť od milosti a odvrátiť sa od živého Boha;

33 Takže, nech sa cirkev má na pozore a modlí sa vždy, aby neupadli do apokušenia;

34 Áno, a dokonca nech aj tí, ktorí sú posvätení, sa majú tiež na pozore.

35 A my vieme, že tieto veci sú pravdivé a podľa zjavení Jána, ani anedoplňujú, ani nezmenšujú proroctvá jeho knihy, sväté bpísma alebo zjavenia Božie, ktoré budú prichádzať naďalej darom a mocou Ducha Svätého, chlasom Božím alebo službou anjelov.

36 A Pán Boh to hovoril; a česť, moc a sláva buď vzdávaná svätému menu jeho, teraz aj naveky. Amen.

37 A znova, cestou prikázania cirkvi ohľadom spôsobu krstu – Všetci tí, ktorí sa pokoria pred Bohom a prajú si byť apokrstení, a prichádzajú so bsrdcom zlomeným a s duchom skrúšeným, a dosvedčujú pred cirkvou, že skutočne činili pokánie zo všetkých hriechov svojich, a sú ochotní vziať na seba cmeno Ježiša Krista, majúc dodhodlanie slúžiť mu do konca, a skutočne eskutkami svojimi prejavujú, že prijali Ducha Kristovho na fodpustenie hriechov svojich, budú prijatí krstom do jeho cirkvi.

38 Povinnosti starších, kňazov, učiteľov, diakonov a členov cirkvi Kristovej – aapoštol je starší a jeho povolaním je bkrstiť;

39 avysväcovať ďalších starších, kňazov, učiteľov a diakonov;

40 ažehnať chlieb a víno – symboly tela a krvi Kristovej –

41 akonfirmovať tých, ktorí sú pokrstení do cirkvi, kladením brúk pre krst ohňom a cDuchom Svätým, podľa písiem;

42 A učiť, vysvetľovať, nabádať, krstiť a bdieť nad cirkvou;

43 A konfirmovať cirkev kladením rúk a udeľovaním Ducha Svätého;

44 A prevziať vedenie všetkých zhromaždení.

45 Starší majú aviesť zhromaždenia tak, ako budú vedení Duchom Svätým, podľa prikázaní a zjavení Božích.

46 Povinnosťou akňazov je kázať, bučiť, vysvetľovať, nabádať a krstiť a žehnať sviatosť,

47 A navštevovať príbytok každého člena a nabádať ich, aby sa amodlili bnahlas i v skrytosti a konali všetky crodinné povinnosti.

48 A môže tiež avysväcovať ďalších kňazov, učiteľov a diakonov.

49 A má prevziať vedenie zhromaždenia, keď žiaden starší nie je prítomný;

50 Ale keď je starší prítomný, má iba kázať, učiť, vysvetľovať, nabádať a krstiť,

51 A navštevovať príbytok každého člena, nabádajúc ich, aby sa modlili nahlas i v skrytosti a konali všetky rodinné povinnosti.

52 Vo všetkých týchto povinnostiach má kňaz apomáhať staršiemu, ak si to vyžadujú okolnosti.

53 Povinnosťou aučiteľa je vždy bbdieť nad cirkvou a byť s jej členmi, a posilňovať ich;

54 A hľadieť, aby v cirkvi nebola žiadna neprávosť ani atvrdosť jedného k druhému, ani klamstvo, ohováranie, ani bzlé reči;

55 A hľadieť, aby sa cirkev často zhromažďovala, a tiež hľadieť, aby všetci členovia konali svoju povinnosť.

56 A v neprítomnosti staršieho alebo kňaza má prevziať vedenie zhromaždení –

57 A vždy mu majú pomáhať vo všetkých jeho povinnostiach v cirkvi adiakoni, ak si to vyžadujú okolnosti.

58 Ale ani učitelia, ani diakoni nemajú právomoc krstiť, žehnať sviatosť alebo klásť ruky;

59 Majú však varovať, vysvetľovať, nabádať a učiť a pozývať všetkých, aby prišli ku Kristovi.

60 Každý astarší, kňaz, učiteľ alebo diakon má byť vysvätený podľa darov a bpovolaní Božích pre neho; a má byť vysvätený mocou Ducha Svätého, ktorý je v tom, kto ho vysväcuje.

61 Jednotliví starší tvoriaci túto cirkev Kristovu sa majú schádzať na konferencii raz za tri mesiace alebo z času na čas, ako zmienené konferencie určia alebo ustanovia;

62 A zmienené konferencie majú vybaviť akúkoľvek cirkevnú záležitosť, ktorá je nutná, aby bola vybavená v tej dobe.

63 Starší majú obdržať svoje oprávnenia od iných starších, ahlasovaním cirkvi, ku ktorej patria, alebo od konferencií.

64 Každý kňaz, učiteľ alebo diakon, ktorý je vysvätený kňazom, si môže vziať od neho v tej dobe osvedčenie, ktoré to osvedčenie, keď je predložené staršiemu, mu dá právo obdržať aoprávnenie, ktoré ho splnomocní vykonávať povinnosti svojho povolania, alebo ho môže obdržať od konferencie.

65 Žiadna osoba nemá byť avysvätená k žiadnemu úradu v tejto cirkvi, kde je riadne zorganizovaná jej pobočka, bez bhlasovania onej cirkvi;

66 Ale predsedajúci starší, cestujúci biskupi, vysokí radcovia, vysokí kňazi a starší môžu mať výsadu vysväcovať tam, kde nie je žiadna pobočka cirkvi, aby hlasovanie mohlo byť vyhlásené.

67 Každý prezident vysokého kňazstva (alebo predsedajúci starší), abiskup, vysoký radca a bvysoký kňaz má byť vysvätený pod vedením cvysokej rady alebo generálnej konferencie.

68 aPovinnosti členov potom, čo sú prijatí krstom – Starší alebo kňazi majú mať postačujúci čas na to, aby vysvetlili všetky veci ohľadom cirkvi Kristovej, aby im bporozumeli, skôr než prijmú csviatosť a budú konfirmovaní kladením drúk starších, aby všetky veci mohli byť konané v poriadku.

69 A členovia prejavia pred cirkvou, a tiež pred staršími, zbožným kráčaním a rečou, že sú jej hodní, aby mohli byť askutky a viera v súlade so svätými písmami – kráčajúc v bsvätosti pred Pánom.

70 Každý člen cirkvi Kristovej, ktorý má deti, má ich priviesť ku starším pred cirkev, ktorí na ne majú vložiť svoje ruky v mene Ježiša Krista a apožehnať ich v jeho mene.

71 Nikto nemôže byť prijatý do cirkvi Kristovej, pokiaľ nedosiahol roky azodpovednosti pred Bohom a nie je schopný bpokánia.

72 aKrst má byť vykonaný nasledovným spôsobom pre všetkých tých, ktorí činia pokánie –

73 Osoba, ktorá je povolaná Bohom a má právomoc od Ježiša Krista krstiť, zostúpi do vody s osobou, ktorá sa dostavila ku krstu, a povie, oslovujúc ho alebo ju menom: Z poverenia Ježiša Krista, krstím ťa v mene Otca a Syna, a Ducha Svätého. Amen.

74 A potom ho alebo ju aponorí do vody a znova on alebo ona z vody vyjde.

75 Je nutné, aby sa cirkev schádzala často, aby aprijímala chlieb a víno na bpamiatku Pána Ježiša;

76 A starší alebo kňaz ho bude žehnať; a týmto aspôsobom ho bude žehnať – pokľakne s cirkvou a bude vzývať Otca vo vážnej modlitbe, hovoriac:

77 Ó Bože, Večný Otče, prosíme ťa v mene tvojho Syna, Ježiša Krista, aby si požehnal a posvätil tento achlieb dušiam všetkých tých, ktorí ho požívajú; aby ho mohli jesť na pamiatku tela tvojho Syna a bdosvedčiť ti, ó Bože, Večný Otče, že sú ochotní czobrať na seba meno tvojho Syna a vždy na neho pamätať, a ddodržiavať jeho prikázania, ktoré im dal, aby mohli vždy mať jeho eDucha, aby bol s nimi. Amen.

78 aSpôsob žehnania vína – zoberie tiež bkalich a povie:

79 Ó Bože, Večný Otče, prosíme ťa v mene tvojho Syna, Ježiša Krista, aby si požehnal a posvätil toto avíno dušiam všetkých tých, ktorí ho pijú, aby to mohli činiť na pamiatku krvi tvojho Syna, ktorá bola za nich preliata, aby ti mohli dosvedčiť, ó Bože, Večný Otče, že na neho vždy pamätajú, aby mohli mať jeho Ducha, aby bol s nimi. Amen.

80 S ktorýmkoľvek členom cirkvi Kristovej, ktorý činí priestupky alebo je pristihnutý pri chybe, bude nakladané tak, ako požadujú písma.

81 Povinnosťou jednotlivých cirkví tvoriacich cirkev Kristovu bude posielať jedného alebo viac svojich učiteľov, aby sa zúčastnili jednotlivých konferencií konaných staršími cirkvi,

82 So zoznamom amien jednotlivých členov, ktorí sa pripojili k cirkvi od minulej konferencie; alebo ho poslať rukou nejakého kňaza; tak aby mohol byť uchovaný riadny zoznam všetkých mien celej cirkvi v knihe jedným zo starších, ktorého z času na čas ustanovia ostatní starší;

83 A tiež, ak boli niektorí z cirkvi avylúčení, aby ich mená mohli byť vymazané zo všeobecného cirkevného záznamu mien.

84 Všetci členovia sťahujúci sa z cirkvi, kde bývajú, ak idú do cirkvi, kde nie sú známi, môžu si vziať list osvedčujúci, že sú riadnymi členmi a v dobrom postavení, ktoréto osvedčenie môže byť podpísané ktorýmkoľvek starším alebo kňazom, ak sa člen dostávajúci list osobne pozná s týmto starším alebo kňazom, alebo môže byť podpísané učiteľmi alebo diakonmi cirkvi.