Písma
Náuka a zmluvy 123
predchádzajúce ďalej

Oddiel 123

Povinnosti Svätých vo vzťahu k ich prenasledovateľom, ako boli zapísané Josephom Smithom, Prorokom, zatiaľ čo bol väzňom v žalári v Liberty v štáte Missouri. Tento oddiel je úryvkom z listu Cirkvi datovaného 20. marca 1839 (pozri záhlavie oddielu 121).

1–6, Svätí majú zozbierať a vydať správu o svojich utrpeniach a prenasledovaniach; 7–10, Rovnaký duch, ktorý nastolil falošné kréda, vedie tiež k prenasledovaniu Svätých; 11–17, Mnohí medzi všetkými sektami ešte prijmú pravdu.

1 A znova, chceli by sme vám navrhnúť, aby ste zvážili vhodnosť toho, aby všetci svätí zhromaždili vedomosti o všetkých skutočnostiach a utrpeniach, a ublíženiach, ktorých sa na nich dopustil ľud tohto štátu;

2 A tiež o všetkom majetku a množstve škôd, ktoré utrpeli, ako ohľadom povesti a osobných ublížení, tak aj nehnuteľností;

3 A tiež o menách všetkých osôb, ktoré sa podieľali na ich útlaku, pokiaľ ich môžu získať a vyhľadať ich.

4 A snáď môže byť ustanovený výbor, aby vyhľadal tieto veci a aby zapísal výpovede a miestoprísažné vyhlásenia; a tiež aby zhromažďoval hanlivé spisy, ktoré sú v obehu;

5 A všetko, čo je v časopisoch a v encyklopédiách, a všetky hanlivé príbehy, ktoré sú vydávané a ktoré sú písané, a kým, a predložili celý tento reťazec diabolského darebáctva a ohavných a vražedných násilností, ktoré boli páchané na tomto ľude –

6 Aby sme ich mohli nielen zverejniť pre celý svet, ale aj ich predložiť hlavám vlád v celej ich temnej a pekelnej farbe, ako posledný pokus, ktorý je nám prikázaný naším Nebeským Otcom, predtým ako si môžeme v plnosti a úplne činiť nárok na oný prísľub, ktorý ho vyvolá zo askrytého miesta jeho; a tiež aby celý národ mohol byť ponechaný bez výhovorky, predtým ako on môže vyslať moc mocného ramena svojho.

7 Je naliehavou povinnosťou, ktorú dlžíme Bohu, anjelom, s ktorými budeme privedení, aby sme stáli, a tiež sebe, svojim manželkám a deťom, ktoré boli prinútené zohnúť sa so zármutkom, žiaľom a starosťou pod najviac zatratenou rukou vraždy, tyranie a útlaku, podporovanou a podnecujúcou, a povzbudzovanou vplyvom toho ducha, ktorý tak silno prikoval kréda otcov, ktorí zdedili lži, k srdciam detí a naplnil svet zmätkom, a stával sa silnejším a silnejším a teraz je skutočnou hnacou silou všetkej skazenosti, a celá azem stoná pod bremenom jeho neprávosti.

8 On je železným ajarmom, on je silným putom; je skutočnými železami a reťazami, a okovami, a putami pekla.

9 Takže, je naliehavou povinnosťou, ktorú dlžíme nielen svojim vlastným manželkám a deťom, ale vdovám a deťom bez otca, ktorých manželia a otcovia boli azavraždení pod železnou rukou jeho;

10 Ktoré to temné a očierňujúce skutky sú dosť na to, aby sa samotné peklo zachvelo a aby stálo zdesené a zbledlo, a aby sa ruky samotného diabla roztriasli a rozklepali.

11 A tiež je naliehavou povinnosťou, ktorú dlhujeme všetkému dorastajúcemu pokoleniu a všetkým čistým v srdci –

12 Lebo sú mnohí ešte na zemi medzi všetkými sektami, spoločnosťami a denomináciami, ktorí sú azaslepení ľstivou prefíkanosťou ľudí, skrze ktorú čakajú v zálohe, aby klamali, a ktorí sú zadržiavaní pred pravdou iba preto, že bnevedia, kde ju nájsť –

13 Takže, aby sme strávili a využili život svoj prinášaním všetkých askrytých vecí temnoty na svetlo, nakoľko ich poznáme; a oni sú skutočne prejavené z nebies –

14 Toto má byť teda konané s veľkou usilovnosťou.

15 Nech to žiadny človek nepovažuje za malé veci; lebo je mnohé, čo leží v budúcnosti, čo sa týka svätých a čo závisí na týchto veciach.

16 Vy viete, bratia, že veľmi veľká loď je veľmi veľa apožehnaná v období búrky veľmi malým kormidlom, súc udržiavaná v kurze podľa vetra a vĺn.

17 Takže, vrúcne milovaní bratia, aveselo čiňme všetky veci, ktoré ležia v našej moci; a potom môžeme v pokoji stáť, s úplnou istotou, aby sme videli bspásu Božiu, a aby rameno jeho bolo zjavené.