Písma
Náuka a zmluvy 60
predchádzajúce ďalej

Oddiel 60

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Independence v kraji Jackson v štáte Missouri 8. augusta 1831. Pri tejto príležitosti si starší, ktorí putovali do kraja Jackson a podieľali sa na zasvätení krajiny a chrámového pozemku priali vedieť, čo robiť.

1–9, Starší majú kázať evanjelium v spoločenstvách zlovoľných; 10–14, Nemajú márniť svoj čas ani pochovávať svoje talenty; 15–17, Môžu si umyť nohy ako svedectvo proti tým, ktorí odmietajú evanjelium.

1 Hľa, tak hovorí Pán starším cirkvi svojej, ktorí sa majú rýchlo vrátiť do krajiny, odkiaľ prišli: Hľa, teší ma, že ste prišli sem;

2 Ale niektorými nie som veľmi potešený, lebo nechcú otvárať aústa svoje, ale bskrývajú talent, ktorý som im dal, kvôli cstrachu z človeka. Beda takým, lebo hnev môj vzplanul proti nim.

3 A stane sa, ak mi nebudú verní, bude im aodňaté dokonca aj to, čo majú.

4 Lebo ja, Pán, panujem hore v nebesiach a medzi avojskami zeme; a v deň, kedy zhromaždím bklenoty svoje, všetci ľudia budú vedieť, čo je to, čo naznačuje moc Božiu.

5 Ale, veru, budem k vám hovoriť ohľadom cesty vašej do krajiny, odkiaľ ste prišli. Nech je zhotovené plavidlo, alebo kúpené, ako sa vám zdá dobré, nezáleží mi na tom, a vydajte sa na rýchlu cestu na miesto, ktoré sa volá St. Louis.

6 A odtiaľ nech sa služobníci moji Sidney Rigdon, Joseph Smith ml. a Oliver Cowdery vydajú na cestu svoju do Cincinnati;

7 A na tom mieste nech pozdvihnú hlas svoj a hlásajú slovo moje hlasným hlasom, bez hnevu alebo pochybovania, pozdvihujúc na nich sväté ruky. Lebo ja som schopný učiniť vás asvätými a hriechy vaše sú vám bodpustené.

8 A nech sa zvyšok vydá na cestu svoju zo St. Louis, dvaja a dvaja, a kážu slovo, nie v chvate, medzi spoločenstvami zlovoľných, pokiaľ sa nevrátia do cirkví, odkiaľ prišli.

9 A to všetko pre dobro cirkví; pre tento zámer som ich poslal.

10 A nech služobník môj aEdward Partridge dá z peňazí, ktoré som mu dal, časť mojim starším, ktorým je prikázané, aby sa vrátili;

11 A ten, kto je schopný, nech ich vráti prostredníctvom zmocnenca; a ten, kto nie je, od toho sa to nevyžaduje.

12 A teraz hovorím o zvyšku, ktorí prídu do tejto krajiny.

13 Hľa, boli poslaní, aby kázali evanjelium moje medzi spoločenstvami zlovoľných; a preto, dávam im prikázanie, takto: Nebudeš amárniť čas svoj, ani nebudeš pochovávať btalent svoj, aby nemohol byť známy.

14 A potom, čo prídeš do krajiny Sion, a potom, čo budeš oznamovať slovo moje, rýchlo sa vrátiš, oznamujúc slovo moje medzi spoločenstvami zlovoľných, nie v chvate, ani v ahneve, ani s rozbrojom.

15 A strasieš aprach z nôh svojich proti tým, ktorí ťa neprijímajú, nie v ich prítomnosti, aby si ich nedráždil, ale v skrytosti; a umy si nohy svoje ako svedectvo proti nim v deň súdu.

16 Hľa, toto je pre vás postačujúce a je to vôľa toho, ktorý vás poslal.

17 A ústami služobníka môjho Josepha Smitha ml. bude oznámené to, čo sa týka Sidneyho Rigdona a Olivera Cowderyho. Zvyšok neskôr. Tak je. Amen.