Písma
Náuka a zmluvy 70


Oddiel 70

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 12. novembra 1831. Prorokov životopis uvádza, že od 1. do 12. novembra vrátane sa konali štyri zvláštne konferencie. Na poslednom z týchto zhromaždení bola zvažovaná veľká dôležitosť zjavení, ktoré budú neskôr vydané ako Book of Commandments [Kniha prikázaní], a potom ako Doctrine and Covenants [Náuka a zmluvy]. Toto zjavene bolo dané potom ako konferencia hlasovala o tom, že zjavenia sú „pre Cirkev hodné všetkého bohatstva celej zeme“. Životopis Josepha Smitha hovorí o zjaveniach ako o „základe Cirkvi v týchto posledných dňoch a prospechu pre svet, ukazujúcim, že kľúče tajomstiev kráľovstva nášho Spasiteľa sú znova zverené človeku“.

1–5, Sú určení správcovia, aby vydali zjavenia; 6–13, Tí, ktorí pracujú v duchovných veciach sú hodní svojej mzdy; 14–18, Svätí si majú byť v časných veciach rovní.

1 Pozrite a počúvajte, ó vy obyvatelia Sionu, a vy všetci ľudia cirkvi mojej, ktorí ste ďaleko, a počujte slovo Pána, ktoré dávam služobníkovi svojmu Josephovi Smithovi ml., a tiež služobníkovi svojmu Martinovi Harrisovi, a tiež služobníkovi svojmu Oliverovi Cowderymu, a tiež služobníkovi svojmu Johnovi Whitmerovi, a tiež služobníkovi svojmu Sidneymu Rigdonovi, a tiež služobníkovi svojmu Williamovi W. Phelpsovi, cestou prikázania pre nich.

2 Lebo dávam im prikázanie; a preto počujte a počúvajte, lebo tak im hovorí Pán –

3 Ja, Pán, som ich určil a vysvätil som ich, aby boli asprávcami nad zjaveniami a prikázaniami, ktoré som im dal a ktoré im dám neskôr;

4 A správu z tohto správcovstva budem od nich žiadať v deň súdu.

5 A preto, určil som im, a toto je zodpovednosť ich v cirkvi Božej, spravovať ich a ich záležitosti, áno, výnosy z nich.

6 A preto, prikázanie im dávam, aby nedávali tieto veci cirkvi ani svetu;

7 A predsa, nakoľko obdržia viac, než je nutné pre ich spotrebu a ich potreby, bude to dané do mojej azásobárne;

8 A tieto výnosy budú zasvätené obyvateľom Sionu a ich pokoleniam, nakoľko sa stanú adedičmi podľa zákonov kráľovstva.

9 Hľa, toto je to, čo Pán žiada od každého človeka v jeho asprávcovstve, dokonca ako som ja, Pán, určil alebo neskôr určím ktorémukoľvek človeku.

10 A hľa, nikto, kto patrí k cirkvi živého Boha, nie je z tohto zákona vyňatý;

11 Áno, ani biskup, ani azmocnenec, ktorý udržiava Pánovu zásobáreň, ani ten, kto je určený k správcovstvu nad časnými vecami.

12 Ten, kto je určený, aby spravoval duchovné veci, ten je ahodný svojej mzdy, tak ako tí, ktorí sú určení k správcovstvu, aby spravovali časné veci;

13 Áno, dokonca hojnejšie, ktorá to hojnosť je im rozmnožená skrze prejavy Ducha.

14 A predsa, vo svojich časných veciach si budete arovní, a to nie zdráhavo, inak bude hojnosť prejavov Ducha zadržaná.

15 Teraz, toto aprikázanie dávam služobníkom svojim pre ich dobro, dokiaľ zostávajú, ako prejav požehnaní svojich na ich hlavu a ako odmenu za ich busilovnosť a pre ich bezpečie;

16 Pre jedlo a pre aodev; pre dedičstvo; pre domy a pre pozemky, do akýchkoľvek okolností ich ja, Pán, umiestnim a kamkoľvek ich ja, Pán, pošlem.

17 Lebo boli verní nad amnohými vecami a činili dobre, nakoľko nehrešili.

18 Hľa, ja, Pán, som amilosrdný a požehnám im, a oni vojdú do radosti týchto vecí. Tak je. Amen.