Písma
Náuka a zmluvy 132
predchádzajúce ďalej

Oddiel 132

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo v štáte Illinois zaznamenané 12. júla 1843, týkajúce sa novej a večnej zmluvy, zahŕňajúce večnosť manželskej zmluvy a zásadu plurálneho manželstva. Hoci bolo zjavenie zaznamenané v roku 1843, je zrejmé, že niektoré zásady obsiahnuté v tomto zjavení boli Prorokovi známe od roku 1831. Pozri Oficiálne prehlásenie 1.

1–6, Povýšenie je získané skrze novú a večnú zmluvu; 7–14, Sú uvedené požiadavky a podmienky onej zmluvy; 15–20, Celestiálne manželstvo a pokračovanie rodinnej jednotky umožňuje ľuďom, aby sa stali bohmi; 21–25, Tesná a úzka cesta vedie k večným životom; 26–27, Je daný zákon ohľadom rúhania sa proti Duchu Svätému; 28–39, Zasľúbenia večného rozrastania a povýšenia sú dané prorokom a Svätým za všetkých vekov; 40–47, Josephovi Smithovi je daná moc zväzovať a pečatiť na zemi a v nebi; 48–50, Pán na neho pečatí jeho povýšenie; 51–57, Emma Smithová dostáva radu, aby bola verná a pravdivá; 58–66, Sú uvedené zákony spravujúce plurálne manželstvo.

1 Veru, tak hovorí Pán tebe, služobník môj Joseph, že nakoľko si sa pýtal z ruky mojej, aby si vedel to a porozumel tomu, ako som ja, Pán, ospravedlnil služobníkov svojich Abraháma, Izáka a Jákoba, podobne ako Mojžiša, Dávida a Šalamúna, služobníkov svojich, ohľadom zásady a náuky týkajúcej sa toho, že mali mnoho amanželiek a vedľajších žien –

2 Pozri a uzri, ja som Pán, tvoj Boh, a odpoviem ti ohľadom tejto záležitosti.

3 Takže, apriprav srdce svoje, aby si prijal pokyny, ktoré ti čoskoro dám, a poslúchal ich; lebo všetci tí, ktorým bol tento zákon zjavený, ho musia poslúchať.

4 Lebo hľa, zjavujem vám novú a večnú azmluvu; a ak sa nebudete riadiť touto zmluvou, potom ste bzatratení; lebo nikto nemôže czavrhnúť túto zmluvu a mať dovolené vstúpiť do slávy mojej.

5 Lebo všetci, ktorí chcú mať apožehnanie z rúk mojich, sa budú riadiť bzákonom, ktorý bol ustanovený pre ono požehnanie, a podmienkami jeho, ako boli ustanovené pred založením sveta.

6 A čo sa týka anovej a večnej zmluvy, tá bola ustanovená pre plnosť bslávy mojej; a ten, kto obdrží jej plnosť, musí a má sa riadiť týmto zákonom, alebo bude zatratený, hovorí Pán Boh.

7 A veru hovorím vám, že apodmienky tohto zákona sú tieto: Všetky zmluvy, dohody, putá, záväzky, bprísahy, sľuby, úkony, spojenia, združenia alebo očakávania, ktoré nie sú učinené a uzavreté, a cspečatené dSvätým Duchom zasľúbenia, skrze toho, kto je pomazaný, ako na čas, tak na celú večnosť, a je to tiež najsvätejšie, skrze ezjavenie a prikázanie prostredníctvom pomazaného môjho, ktorého som ustanovil na zemi, aby mal túto moc (a ja som ustanovil, aby služobník môj Joseph mal túto moc v posledných dňoch, a na zemi v určitom čase je vždy len jeden, komu sú táto moc a fkľúče tohto kňazstva udelené), nemajú žiadnu účinnosť, pôsobnosť alebo platnosť pri vzkriesení z mŕtvych a po ňom; lebo všetky dohody, ktoré nie sú uzatvorené za týmto účelom, majú koniec, keď ľudia zomrú.

8 Hľa, dom môj je domom poriadku, hovorí Pán Boh, a nie domom zmätku.

9 Prijmem aobeť, hovorí Pán, ktorá nie je učinená v mene mojom?

10 Alebo prijmem z rúk vašich to, čo som aneurčil?

11 A určím vám niečo, hovorí Pán, bez toho, aby to bolo skrze zákon, dokonca ako sme vám ja a Otec môj austanovili, skôr než bol svet?

12 Ja som Pán, tvoj Boh; a dávam vám toto prikázanie – že žiadny človek anepríde k Otcovi, iba ak skrze mňa alebo skrze slovo moje, čo je zákon môj, hovorí Pán.

13 A všetko, čo je vo svete, nech je to ustanovené ľuďmi skrze tróny alebo kniežactvá, alebo moci, alebo veci majúce meno, nech už sú akékoľvek, čo nie je skrze mňa alebo skrze slovo moje, hovorí Pán, bude zrazené dole a anezostane potom, čo ľudia zomrú, ani pri vzkriesení, ani po ňom, hovorí Pán, váš Boh.

14 Lebo akékoľvek veci, ktoré zostávajú, sú skrze mňa; a akékoľvek veci, ktoré nie sú skrze mňa, sa budú triasť a budú zničené.

15 Takže, ak sa muž aožení s manželkou vo svete, a neožení sa s ňou skrze mňa ani skrze slovo moje, a učiní s ňou zmluvu, dokiaľ je vo svete, a ona s ním, ich zmluva a manželstvo nemajú platnosť, keď zomrú a keď sú mimo svet; takže, nie sú viazaní žiadnym zákonom, keď sú mimo svet.

16 Takže, keď sú mimo svet, ani sa neženia, ani sa nevydávajú do amanželstva; ale sú ustanovení ako banjeli v nebi, ktorí to anjeli sú slúžiaci služobníci, aby slúžili tým, ktorí sú hodní ďaleko väčšieho a nesmierneho, a večného bremena slávy.

17 Lebo títo anjeli sa neriadili mojím zákonom; takže, nemôžu byť rozšírení, ale zostávajú oddelene a osamotene, bez povýšenia, vo svojom spasenom stave po celú večnosť; a odo dnes naďalej nie sú bohmi, ale sú anjelmi Božími na veky vekov.

18 A znova, veru hovorím vám, ak sa muž ožení s manželkou a učiní s ňou zmluvu na čas a na celú večnosť, ak oná zmluva nie je skrze mňa alebo skrze slovo moje, čo je zákon môj, a nie je spečatená Svätým Duchom zasľúbenia skrze toho, koho som pomazal a ustanovil k tejto moci, potom nie je platná ani nemá silu, keď sú mimo svet, pretože nie sú spojení skrze mňa, hovorí Pán, ani skrze slovo moje; keď sú mimo svet, tam nemôže byť prijatá, pretože tam sú ustanovení anjeli a bohovia, okolo ktorých nemôžu prejsť; nemôžu, takže, zdediť slávu moju; lebo môj dom je domom poriadku, hovorí Pán Boh.

19 A znova, veru hovorím vám, ak sa muž ožení s manželkou skrze slovo moje, čo je zákon môj, a skrze anovú a večnú zmluvu, a je to na nich bspečatené Svätým Duchom czasľúbenia skrze toho, kto je pomazaný, komu som ustanovil túto moc a dkľúče tohto kňazstva; a bude im povedané – Vyjdete v prvom vzkriesení; a ak to bude po prvom vzkriesení, v ďalšom vzkriesení; a zdedíte etróny, kráľovstvá, kniežactvá a moci, panstvá, všetky výšiny a hlbiny – potom to bude zapísané v Baránkovej fKnihe života, že sa nedopustí žiadnej vraždy, čím by prelial nevinnú krv, a ak zotrváte v mojej zmluve a nedopustíte sa žiadnej vraždy, čím by ste preliali nevinnú krv, bude sa im napĺňať vo všetkých veciach všetko, čo služobník môj na nich vložil, v čase a po celú večnosť; a bude to mať plnú platnosť, až budú mimo svet; a prejdú okolo anjelov a bohov, ktorí tam sú umiestnení, k svojmu gpovýšeniu a sláve vo všetkých veciach, ako to bolo spečatené na ich hlavy, ktorá to sláva bude plnosťou a pokračovaním semena na veky vekov.

20 Potom budú bohmi, pretože nemajú žiadneho konca; takže budú od večnosti do večnosti, pretože pokračujú; potom budú nad všetkým, pretože sú im poddané všetky veci. Potom budú abohmi, pretože majú bvšetku moc, a anjeli sú im poddaní.

21 Veru, veru hovorím vám, pokiaľ sa neriadite azákonom mojím, nemôžete dosiahnuť túto slávu.

22 Lebo atesná je brána a úzka je bcesta, ktorá vedie k povýšeniu a pokračovaniu cživotov, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú, pretože ma vo svete neprijímate ani ma nepoznáte.

23 Ale ak ma vo svete prijmete, potom ma budete poznať a obdržíte povýšenie svoje; takže akde som ja, vy budete tiež.

24 Toto sú avečné životy – poznať jediného múdreho a pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého bposlal. Ja som on. Prijmite, takže, môj zákon.

25 aŠiroká je brána a priestranná je cesta, ktorá vedie k bsmrtiam; a sú mnohí, ktorí už tadiaľ vchádzajú, pretože ma cneprijímajú, ani nezotrvávajú v zákone mojom.

26 Veru, veru hovorím vám, ak sa muž ožení s manželkou podľa slova môjho a sú spečatení aSvätým Duchom zasľúbenia, podľa ustanovenia môjho, a on alebo ona sa dopustia akéhokoľvek hriechu alebo priestupku proti novej a večnej zmluve, čohokoľvek, a všelijakých druhov rúhania, a ak sa bnedopustia žiadnej vraždy, v ktorej by preliali nevinnú krv, predsa vyjdú v prvom vzkriesení a vstúpia do povýšenia svojho; ale budú zničení v tele a budú cvydaní týraniu dSatanom do dňa vykúpenia, hovorí Pán Boh.

27 aRúhanie proti Duchu Svätému, ktoré bnebude odpustené vo svete ani mimo svet, je v tom, že sa dopustíte vraždy, v ktorej prelejete nevinnú krv, a súhlasíte s mojou smrťou potom, čo ste prijali moju novú a večnú zmluvu, hovorí Pán Boh; a ten, ktorý sa neriadi týmto zákonom, nemôže nijako vstúpiť do slávy mojej, ale bude czatratený, hovorí Pán.

28 Ja som Pán, tvoj Boh, a dám ti zákon Svätého kňazstva svojho, ako bol ustanovený mnou a Otcom mojím, skôr než bol svet.

29 aAbrahám obdržal všetky veci, ktorékoľvek obdržal, skrze zjavenie a prikázanie, skrze slovo moje, hovorí Pán, a vstúpil do povýšenia svojho a sedí na tróne svojom.

30 Abrahám obdržal azasľúbenia ohľadom semena svojho a ovocia bedier svojich – z ktorých to bbedier si ty, menovite, služobník môj Joseph – ktoré budú pokračovať, dokiaľ sú vo svete; a ohľadom Abraháma a semena jeho, mimo svet budú pokračovať; ako vo svete, tak mimo svet budú pokračovať tak nespočetní ako chviezdy; alebo, keby ste mali spočítať piesok na brehu morskom, nemohli by ste ich spočítať.

31 Toto zasľúbenie je tiež vaše, pretože vy ste z aAbraháma, a zasľúbenie bolo učinené Abrahámovi; a skrze tento zákon pokračujú diela Otca môjho, skrze ktoré oslavuje seba.

32 Choďte, takže, a čiňte askutky Abrahámove; vstúpte do zákona môjho, a budete spasení.

33 Ale ak nevstúpite do zákona môjho, nemôžete obdržať zasľúbenie Otca môjho, ktoré učinil Abrahámovi.

34 Boh aprikázal Abrahámovi, a bSára dala cHagar Abrahámovi za manželku. A prečo to učinila? Pretože to bol zákon; a z Hagar vzišiel mnohý ľud. Toto, takže, bolo, medzi inými vecami, naplnením zasľúbení.

35 Bol Abrahám, takže, pod odsúdením? Veru hovorím vám: Nie; lebo ja, Pán, som to aprikázal.

36 Abrahámovi bolo aprikázané, aby obetoval syna svojho bIzáka; a predsa, bolo napísané: cNezabiješ. Abrahám však neodmietol a bolo mu to počítané k dspravodlivosti.

37 Abrahám obdržal avedľajšie ženy, a tie mu porodili deti; a bolo mu to počítané k spravodlivosti, pretože ony mu boli dané a on zotrval v zákone mojom; ako Izák tiež aj bJákob nečinili žiadne iné veci než to, čo im bolo prikázané; a pretože nečinili žiadne iné veci než to, čo im bolo prikázané, vstúpili do cpovýšenia svojho, podľa zasľúbení, a sedia na trónoch a nie sú anjelmi, ale sú bohmi.

38 aDávid tiež obdržal bmnoho manželiek a vedľajších žien, a tiež Šalamún a Mojžiš, služobníci moji, a tiež mnohí ďalší zo služobníkov mojich, od počiatku stvorenia až do tohto času; a v ničom nehrešili, okrem v tých veciach, ktoré neobdržali odo mňa.

39 Dávidove manželky a vedľajšie ženy mu boli adané odo mňa rukou Nátana, služobníka môjho, a ďalších prorokov, ktorí mali bkľúče tejto moci; a v žiadnej z týchto vecí proti mne nezhrešil, okrem prípadu cUriáša a manželky jeho; a, takže, vypadol z povýšenia svojho a obdržal svoj diel; a nezdedí ich mimo svet, lebo som ich ddal inému, hovorí Pán.

40 Ja som Pán, tvoj Boh, a dal som tebe, služobník môj Joseph, úrad, a aby si aznovuzriadil všetky veci. Žiadaj, čo chceš, a bude ti to dané podľa slova môjho.

41 A pretože si sa pýtal ohľadom cudzoložstva, veru, veru hovorím ti, ak muž prijme manželku v novej a večnej zmluve a ak ona je s iným mužom a ja som jej ho neurčil skrze sväté pomazanie, scudzoložila a bude zničená.

42 Ak nie je v novej a večnej zmluve, a je s iným mužom, ascudzoložila.

43 A ak je jej manžel s inou ženou a bol pod asľubom, porušil sľub svoj a scudzoložil.

44 A ak ona nescudzoložila, ale je nevinná a neporušila sľub svoj, a ona to vie, a ja to zjavím tebe, služobník môj Joseph, potom budeš mať moc, skrze moc Svätého kňazstva môjho, vziať ju a dať ju tomu, kto nescudzoložil, ale bol averný; lebo on bude učinený vládcom nad mnohým.

45 Lebo som ti udelil akľúče a moc kňazstva, skrze ktorú bznovuzriaďujem všetky veci a oznamujem ti všetky veci v príhodnom čase.

46 A veru, veru hovorím ti, že čokoľvek spečatíš na zemi, bude aspečatené v nebi; a čokoľvek zviažeš na zemi, v mene mojom a skrze slovo moje, hovorí Pán, bude večne zviazané na nebesiach; a kohokoľvek hriechy bodpustíš na zemi, budú odpustené večne na nebesiach; a kohokoľvek hriechy zadržíš na zemi, budú zadržané v nebi.

47 A znova, veru hovorím, kohokoľvek požehnáš, toho ja požehnám, a kohokoľvek aprekľaješ, toho ja prekľajem, hovorí Pán; lebo ja, Pán, som tvoj Boh.

48 A znova, veru hovorím ti, služobník môj Joseph, že čokoľvek dáš na zemi a komukoľvek dáš kohokoľvek na zemi, skrze slovo moje a podľa zákona môjho, to bude navštívené požehnaniami, a nie prekliatiami, a mocou mojou, hovorí Pán, a bude bez odsúdenia na zemi aj v nebi.

49 Lebo ja som Pán, tvoj Boh, a budem s tebou až do akonca sveta a po celú večnosť; lebo veru bpečatím na teba cpovýšenie tvoje a pripravujem pre teba trón v kráľovstve Otca svojho, s Abrahámom, dotcom tvojím.

50 Hľa, videl som aobete tvoje a odpustím všetky hriechy tvoje; videl som obete tvoje v poslušnosti toho, čo som ti povedal. Takže choď, a ja učiním cestu pre únik tvoj, ako som bprijal Abrahámovo obetovanie syna jeho Izáka.

51 Veru, hovorím ti: Prikázanie dávam služobnici svojej Emme Smithovej, manželke tvojej, ktorú som ti dal, aby sa zdržala a nepodieľala sa na tom, čo som ti prikázal jej ponúknuť; lebo som to učinil, hovorí Pán, aby som vás oboch vyskúšal, tak ako Abraháma, a aby som mohol žiadať obeť z ruky vašej, skrze zmluvu a obetovanie.

52 A nech služobnica moja aEmma Smithová prijme všetky tie, ktoré boli dané služobníkovi môjmu Josephovi a ktoré sú cnostné a čisté predo mnou; a tie, ktoré nie sú čisté, a povedali, že čisté sú, budú zničené, hovorí Pán Boh.

53 Lebo ja som Pán, tvoj Boh, a vy budete poslúchať hlas môj; a dávam služobníkovi svojmu Josephovi, že bude učinený vládcom nad mnohými vecami; lebo bol averný nad málo vecami a odteraz a naďalej ho budem posilňovať.

54 A prikazujem služobnici svojej Emme Smithovej, aby zostala so služobníkom mojím Josephom a priľnula k nemu a k nikomu inému. Ale ak sa nebude riadiť týmto prikázaním, bude zničená, hovorí Pán; lebo ja som Pán, tvoj Boh, a zničím ju, ak nezotrvá v zákone mojom.

55 Ale ak sa nebude riadiť týmto prikázaním, potom bude služobník môj Joseph činiť pre ňu všetky veci, tak ako povedal; a ja mu budem žehnať a rozmnožím ho, a dám mu astonásobne v tomto svete, otcov a matiek, bratov a sestier, domov a pozemkov, manželiek a detí, a koruny bvečných životov vo večných svetoch.

56 A znova, veru hovorím, nech služobnica moja aodpustí služobníkovi môjmu Josephovi priestupky jeho; a potom jej budú odpustené jej priestupky, v ktorých prestúpila proti mne; a ja, Pán, tvoj Boh, ju budem žehnať a rozmnožím ju, a učiním, aby sa jej srdce radovalo.

57 A znova, hovorím, nech služobník môj Joseph nevydáva majetok svoj zo svojich rúk, aby neprišiel nepriateľ a nezničil ho; lebo Satan sa asnaží o to, aby ničil; lebo ja som Pán, tvoj Boh, a on je služobník môj; a pozri a uzri, ja som s ním, ako som bol s Abrahámom, otcom tvojím, dokonca k jeho bpovýšeniu a sláve.

58 Teraz, ohľadom zákona akňazstva, je veľa vecí, ktoré sa ho týkajú.

59 Veru, ak je muž povolaný Otcom mojím, ako bol aÁron, mojím vlastným hlasom a hlasom toho, ktorý ma poslal, a ja som ho obdaroval bkľúčmi moci tohto kňazstva, ak učiní čokoľvek v mene mojom a podľa zákona môjho, a skrze slovo moje, nedopustí sa hriechu a ja ho ospravedlním.

60 Takže nech nikto nenapadá služobníka môjho Josepha; lebo ja ho ospravedlním; lebo on učiní obeť, ktorú žiadam z rúk jeho za priestupky jeho, hovorí Pán, váš Boh.

61 A znova, čo sa týka zákona kňazstva – ak sa ktorýkoľvek muž ožení s apannou a praje si oženiť sa s bďalšou, a tá prvá jej dá súhlas, a ak sa ožení s druhou a ony sú panny, a nezasľúbili sa žiadnemu inému mužovi, potom je ospravedlnený; nemôže scudzoložiť, lebo ony sú mu dané; lebo nemôže scudzoložiť s tým, čo patrí jemu a nikomu inému.

62 A ak má desať panien daných mu týmto zákonom, nemôže scudzoložiť, lebo ony patria jemu a sú mu dané; takže je ospravedlnený.

63 Ale ak jedna alebo ktorákoľvek z desiatich panien potom, čo bola vydatá, bude s iným mužom, scudzoložila a bude zničená; lebo ony sú mu dané, aby sa amnožili a naplnili zem, podľa prikázania môjho, a aby naplnili zasľúbenie, ktoré bolo dané Otcom mojím pred založením sveta, a pre povýšenie svoje vo večných svetoch, aby mohli rodiť duše ľudské; lebo v tom pokračuje bdielo Otca môjho, aby mohol byť oslávený.

64 A znova, veru, veru hovorím vám, ak nejaký muž, ktorý drží kľúče tejto moci má manželku a učí ju zákon kňazstva môjho, čo sa týka týchto vecí, potom ona bude veriť a slúžiť mu, alebo bude zničená, hovorí Pán, váš Boh; lebo ja ju zničím; lebo budem zvelebovať meno svoje na všetkých tých, ktorí prijímajú zákon môj a zotrvávajú v ňom.

65 Takže, bude to zákonné vo mne, ak ona tento zákon neprijme, aby on obdržal všetky veci, ktorékoľvek mu ja, Pán, jeho Boh, dám, pretože ona neuverila a neslúžila mu podľa slova môjho; a stáva sa potom priestupníčkou; a on je vyňatý zo zákona Sáry, ktorá slúžila Abrahámovi podľa zákona, keď som prikázal Abrahámovi, aby si vzal Hagar za manželku.

66 A teraz, čo sa týka tohto zákona, veru, veru hovorím ti, zjavím ti viac neskôr; takže, nech toto postačí pre túto chvíľu. Hľa, ja som Alfa i Omega. Amen.