Písma
Náuka a zmluvy 15
predchádzajúce ďalej

Oddiel 15

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Johnovi Whitmerovi vo Fayette v štáte New York v júni 1829 (pozri záhlavie k oddielu 14). Posolstvo je dôverné a pôsobivo osobné v tom, že Pán hovorí o tom, čo bolo známe iba Johnovi Whitmerovi a Jemu. John Whitmer sa neskôr stal jedným z ôsmich svedkov Knihy Mormonovej.

1–2, Pánovo rameno je nad celou zemou; 3–6, Kázať evanjelium a spasiť duše je vecou najcennejšou.

1 Počúvaj, služobník môj John, a počúvaj slová Ježiša Krista, svojho Pána a svojho Vykupiteľa.

2 Lebo hľa, hovorím ti s ostrosťou a s amocou, lebo rameno moje je nad celou zemou.

3 A poviem ti to, čo žiaden človek nevie, okrem mňa a teba samotného –

4 Lebo veľakrát si si odo mňa prial dozvedieť sa to, čo bude pre teba najcennejšie.

5 Hľa, požehnaný si pre túto vec a za hovorenie slov mojich, ktoré som ti dal, podľa prikázaní mojich.

6 A teraz, hľa, hovorím ti, že vec, ktorá bude pre teba najcennejšia, bude ahlásať pokánie tomuto ľudu, aby si mohol privádzať duše ku mne, aby si mohol s nimi bodpočívaťckráľovstve dOtca môjho. Amen.