Písma
Náuka a zmluvy 128
predchádzajúce ďalej

Oddiel 128

List Josepha Smitha, Proroka, Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní obsahujúci ďalšie pokyny ohľadom krstu za mŕtvych, datovaný v Nauvoo v štáte Illinois 6. septembra 1842.

1–5, Miestni a hlavní zapisovatelia musia potvrdiť skutočnosť krstu za mŕtvych; 6–9, Ich záznamy sú záväzné a zaznamenané na zemi a v nebi; 10–14, Krstiteľnica je podobenstvom hrobu; 15–17, Eliáš znovuzriadil moc týkajúcu sa krstu za mŕtvych; 18–21, Všetky kľúče, moci a právomoci minulých dispenzácií boli znovuzriadené; 22–25, Radostné a slávne zvesti sú vyhlásené pre živých i mŕtvych.

1 Ako som vám uviedol vo svojom liste, predtým ako som opustil miesto svoje, že vám budem z času na čas písať a dávať vám informácie ohľadom mnohých vecí, pokračujem teraz vo veci akrstu za mŕtvych, pretože oná vec, zdá sa, zamestnáva myseľ moju a dotýka sa mojich pocitov najsilnejšie, od doby, kedy som prenasledovaný nepriateľmi svojimi.

2 Napísal som vám niekoľko slov zjavenia ohľadom zapisovateľa. Mal som niekoľko ďalších myšlienok vo vzťahu k tejto záležitosti, ktoré teraz potvrdzujem. To je, v predchádzajúcom liste mojom bolo oznámené, že má byť azapisovateľ, ktorý má byť očitým svedkom, a tiež aby počul ušami svojimi, aby mohol učiniť záznam v pravde pred Pánom.

3 Teraz, vo vzťahu k tejto záležitosti, bolo by veľmi zložité pre jedného zapisovateľa, aby bol prítomný v každom čase a aby plnil všetky zodpovednosti. Aby sa odstránil tento problém, môže byť v každom zbore v meste určený zapisovateľ, ktorý je dobre schopný zapisovať presné zápisy; a nech je veľmi svedomitý a presný v zapisovaní celého postupu, potvrdzujúc v zázname svojom, že videl očami svojimi a počul ušami svojimi, dávajúc dátum a mená, a tak ďalej, a priebeh celej činnosti; menujúc tiež asi troch jednotlivcov, ktorí sú prítomní, ak sú nejakí prítomní, ktorí môžu v akomkoľvek čase, keď sú predvolaní, toto potvrdiť, aby ústami dvoch alebo troch asvedkov každé slovo mohlo byť potvrdené.

4 Ďalej, nech je hlavný zapisovateľ, ktorému tieto ďalšie záznamy môžu byť odovzdávané, súc sprevádzané potvrdeniami nad ich vlastnými podpismi potvrdzujúcimi, že záznam, ktorý učinili je pravdivý. Potom hlavný cirkevný zapisovateľ môže zaniesť tento záznam do hlavnej cirkevnej knihy s potvrdeniami a všetkými sprievodnými svedectvami, so svojím vlastným prehlásením, že skutočne verí hore uvedenému prehláseniu a záznamom, že sú pravdivé, podľa svojej znalosti celkového charakteru a ustanoveniu týchto mužov cirkvi. A keď je toto učinené v hlavnej cirkevnej knihe, záznam bude práve tak svätý a bude potvrdzovať obrad práve tak, ako keby to videl očami svojimi a počul ušami svojimi, a učinil o tom záznam v hlavnej cirkevnej knihe.

5 Môžete si myslieť, že tento rád vecí je veľmi podrobný; ale dovoľte mi, aby som vám povedal, že je to iba naplnenie vôle Božej skrze prispôsobenie sa obradu a príprave, ktorú Pán ustanovil a pripravil pred založením sveta pre aspásu mŕtvych, ktorí zomrú bez bpoznania evanjelia.

6 A ďalej, chcem vám pripomenúť, že Ján Zjavovateľ premýšľal o tejto veci vo vzťahu k mŕtvym, keď oznamoval to, čo nájdete zaznamenané v Zjavení 20:12 – A videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáť pred Bohom a knihy sa otvorili, aj iná kniha bola otvorená, čo je kniha života; a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.

7 V tomto citáte zistíte, že knihy boli otvorené; a ďalšia kniha bola otvorená, čo bola akniha života; ale mŕtvi boli súdení z oných vecí, ktoré boli zapísané v knihách, podľa skutkov svojich; následkom toho knihy, o ktorých sa hovorí, musia byť knihy, ktoré obsahovali záznam o ich skutkoch a týkajú sa bzáznamov, ktoré sú vedené na zemi. A kniha, ktorá bola knihou života, je záznam, ktorý je vedený v nebi; zásada, presne zodpovedajúca náuke, ktorá je vám prikázaná v zjavení obsiahnutom v liste, ktorý som vám napísal predtým, než som opustil miesto svoje – aby ohľadom všetkého zaznamenávania vášho to mohlo byť zaznamenané v nebi.

8 Teraz, podstata tohto obradu tkvie v amoci kňazstva, skrze zjavenie Ježišom Kristom, v ktorom je dané, že čokoľvek bzviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Alebo inými slovami, ak uplatníme iný pohľad na preklad, čokoľvek zaznamenáte na zemi, bude zaznamenané v nebi, a čokoľvek nezaznamenáte na zemi, nebude zaznamenané v nebi; lebo z tých kníh budú mŕtvi vaši súdení, podľa svojich vlastných skutkov, či už sa oni sami podrobili cobradu vo svojej vlastnej propria persona, alebo prostredníctvom svojho vlastného zástupcu, podľa obradu, ktorý Boh pripravil pre ich dspásu pred založením sveta, podľa záznamov, ktoré viedli ohľadom mŕtvych svojich.

9 Niektorým sa môže zdať, že to je veľmi odvážna náuka, o ktorej hovoríme – moc, ktorá zaznamenáva či zväzuje na zemi a zväzuje v nebi. Predsa len, vo všetkých vekoch sveta, kedykoľvek Pán dal adispenzáciu kňazstva ktorémukoľvek mužovi skutočným zjavením, alebo akejkoľvek skupine mužov, táto moc bola vždy odovzdaná. Takže, čokoľvek títo mužovia učinili v bprávomoci, v mene Pánovom, a učinili to pravdivo a verne, a viedli o tom správny a verný záznam, stalo sa to zákonom na zemi aj v nebi a nemohlo to byť zrušené, podľa ustanovení veľkého cJehovu. Toto sú verné slová. Kto to môže počuť?

10 A znova, ako príklad, Matúš 16:18–19: A ja ti tiež hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.

11 Teraz veľké a najvyššie tajomstvo celej záležitosti a summum bonum celej veci, ktoré leží pred nami, tkvie v získaní moci Svätého kňazstva. Pre toho, komu sú tieto akľúče dané, nie je žiadnym problémom získať poznanie skutočností vo vzťahu k bspáse detí ľudských, ako pre mŕtvych, tak aj pre živých.

12 V tom je aslávabčesť, a cnesmrteľnosť, a večný život – Obrad krstu vodou, byť do nej dponorený, aby to zodpovedalo podobnosti mŕtvych, aby jedna zásada mohla byť v súlade s druhou; byť ponorený do vody a vyjsť z vody je v podobnosti vzkriesenia mŕtvych pri ich vyjdení z hrobov; takže, tento obrad bol ustanovený, aby tvoril vzťah s obradom krstu za mŕtvych, súc v podobnosti mŕtvych.

13 V dôsledku toho bola zriadená akrstiteľnica ako bpodobenstvo hrobu a bolo prikázané, aby bola pod miestom, kde sú živí zvyknutí sa zhromažďovať, aby sa rozlíšili živí a mŕtvi a aby všetky veci mohli mať podobnosť svoju, a aby mohli byť v súlade jedna s druhou – to, čo je pozemské, zodpovedajúce tomu, čo je nebeské, ako oznámil Pavol, 1. Korintským 15:46, 47 a 48:

14 Nie je však skôr duchovné, ale telesné, a len potom duchovné. Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je Pán z neba. Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sú záznamy na zemi vo vzťahu k vašim mŕtvym, ktoré sú pravdivo učinené, tak sú tiež záznamy v nebi. Takže toto je tá apečatiaca a zväzujúca moc a, v jednom zmysle slova, bkľúče kráľovstva, ktoré spočívajú v kľúči cpoznania.

15 A teraz, moji vrúcne milovaní bratia a sestry, dovoľte mi, aby som vás uistil, že toto sú zásady vo vzťahu k mŕtvym a živým, ktoré sa nemôžu ľahkovážne prejsť, čo sa týka spásy našej. Lebo ich aspása je nutná a nevyhnutná pre spásu našu, ako hovorí Pavol ohľadom otcov – že oni bez nás nedosiahnu bdokonalosť – ani my nemôžeme byť bez mŕtvych svojich učinení dokonalými.

16 A teraz, vo vzťahu ku krstu za mŕtvych, dám vám ďalší citát Pavla, 1. Korintským 15:29: Ináč čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nie sú kriesení, načo sa dávajú krstiť miesto nich?

17 A znova, v spojení s týmto citátom vám dám citát od jedného z prorokov, ktorý mal oči svoje upreté na aznovuzriadenie kňazstva, na slávy, ktoré budú zjavené v posledných dňoch, a obzvlášť na túto najslávnejšiu zo všetkých vecí prináležiacich k večnému evanjeliu, totiž na krst za mŕtvych; lebo Malachiáš hovorí, tretia kapitola, verše 23 a 24: Ajhľa, posielam vám proroka bEliáša skôr, ako príde deň Pánov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

18 Mohol som k tomu podať ajasnejší preklad, ale je to dostatočne jasné, aby to vyhovovalo zámeru môjmu tak, ako stojí. Je postačujúce vedieť, v tomto prípade, že zem bude zasiahnutá prekliatím, pokiaľ nebude stmeľujúci bčlánok nejakého druhu alebo iného medzi otcami a deťmi, ohľadom nejakej veci alebo inej – a hľa, čo je onou vecou? Je to ckrst za mŕtvych. Lebo my bez nich nemôžeme byť učinení dokonalými; ani oni bez nás nemôžu byť učinení dokonalými. Ani oni nemôžu, ani my nemôžeme byť učinení dokonalými bez tých, ktorí zomreli v evanjeliu; lebo je nutné pri uvádzaní ddispenzácie plnosti časov, ktorá to dispenzácia teraz začína byť uvádzaná, aby úplné a celé, a dokonalé zjednotenie a spojenie dispenzácií a kľúčov, a mocí, a sláv nastalo a bolo zjavené odo dní Adama dokonca do dnešnej doby. A nielen toto, ale oné veci, ktoré nikdy neboli zjavené od ezaloženia sveta, ale boli uchovávané skryté pred múdrymi a rozvážnymi, budú zjavené fnemluvniatkam a dojčatám v tejto dispenzácii plnosti časov.

19 Teraz, čo počujeme v evanjeliu, ktoré sme obdržali? Hlas veselia! Hlas milosrdenstva z neba; a hlas apravdy zo zeme; radostné zvesti pre mŕtvych; hlas veselia pre živých a mŕtvych; radostné bzvesti veľkej radosti. Aké krásne na horách sú cnohy tých, ktorí zvestujú radostné zvesti o dobrých veciach a ktorí hovoria Sionu: Hľa, Boh tvoj kraľuje! Ako drosa Karmelu, tak na nich bude zostupovať poznanie Božie!

20 A znova, čo počujeme? Radostné zvesti z aKumory! bMoroni, anjel z neba, oznamujúci naplnenie prorokov – cknihu, ktorá bude zjavená. Hlas Pána v pustatine pri dFayette, kraj Seneca, oznamujúci troch svedkov, ktorí emajú svedčiť o knihe! Hlas fMichaela na brehoch Susquehanny odhaľujúci diabla, keď sa ukázal ako anjel gsvetla! Hlas hPetra, Jakuba a Jána v pustatine medzi Harmony, kraj Susquehanna, a Colesville, kraj Broome, pri rieke Susquehanna, oznamujúci, že oni vlastnia ikľúče kráľovstva a dispenzácie plnosti časov!

21 A znova, hlas Boží v izbe starého aotca Whitmera vo Fayette, kraj Seneca, a v rôznych dobách a na rozličných miestach pri všetkých cestách a súženiach tejto Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní! A hlas Michaela, archanjela; hlas bGabrielacRafaela a rozličných danjelov, od Michaela, teda eAdama, až po dnešnú dobu, oni všetci oznamujú svoju fdispenzáciu, svoje práva, svoje kľúče, svoje pocty, svoju majestátnosť a slávu, a moc svojho kňazstva; dávajúc riadok za riadkom, gpredpis za predpisom; tu trochu a tam trochu; dávajúc nám útechu skrze oznamovanie toho, čo príde, utvrdzujúc hnádej našu!

22 Bratia, nepôjdeme ďalej v takej veľkej veci? Choďte vpred, a nie naspäť. Odvahu, bratia; a ďalej, ďalej k víťazstvu! Nech sa srdcia vaše radujú a sú nesmierne radostné. Nech zem prepukne v aspev. Nech mŕtvi prednášajú chorály večnej chvály Kráľovi bImmanuelovi, ktorý ustanovil, skôr než bol svet, to, čo nám umožní cvykúpiť ich z ich dväzenia; lebo väzni pôjdu slobodní.

23 Nech ahory jasajú radosťou, a vy, všetky údolia, volajte hlasno; a vy, všetky moria a súše, hovorte o divoch svojho Večného Kráľa! A vy, rieky a potoky, a pramienky, plyňte dole s veselím. Nech lesy a všetky stromy poľné chvália Pána; a vy, pevné bskaly, plačte radosťou! A nech slnko, mesiac a hviezdy cranné spievajú spoločne a nech všetci synovia Boží jasajú radosťou! A nech večné stvorenia oznamujú meno jeho na veky vekov! A znova ja hovorím, ako slávny je hlas, ktorý počujeme z neba, hlásajúci do uší našich slávu a spásu, a česť, a dnesmrteľnosť, a evečný život; kráľovstvá, kniežactvá a moci!

24 Hľa, veľký adeň Pánov je na dosah; a kto môže bzniesť deň príchodu jeho, a kto môže obstáť, až sa ukáže? Lebo on je ako ctavičov oheň a ako práčov lúh; a zasadne ako dtavič a čistič striebra a prečistí synov eLéviho a vyčistí ich ako zlato a striebro, aby mohli Pánovi obetovať fobeť v spravodlivosti. Obetujme, takže, ako cirkev a ľud, a ako Svätí neskorších dní, Pánovi obeť v spravodlivosti; a predložme v svätom chráme jeho, až bude dokončený, knihu obsahujúcu gzáznamy o mŕtvych svojich, ktorá bude hodná úplného prijatia.

25 Bratia, mám vám toho veľa čo povedať ohľadom tejto veci, ale teraz pre túto chvíľu skončím a budem pokračovať v tejto veci inokedy. Som, ako vždy, pokorným služobníkom vaším a nikdy sa neodkláňajúcim priateľom,

Joseph Smith.