Písma
Náuka a zmluvy 130
predchádzajúce ďalej

Oddiel 130

Rôzne pokyny dané Josephom Smithom, Prorokom, v Ramuse v štáte Illinois 2. apríla 1843.

1–3, Otec a Syn sa môžu ľuďom osobne ukázať; 4–7, Anjeli bývajú v celestiálnej sfére; 8–9, Celestiálna zem bude veľkým urímom a tummímom; 10–11, Biely kameň je daný všetkým, ktorí vstupujú do celestiálneho sveta; 12–17, Znalosť času druhého príchodu je pred Prorokom zadržaná; 18–19, Inteligencia získaná v tomto živote povstáva s nami pri vzkriesení; 20–21, Všetky požehnania prichádzajú poslušnosťou zákona; 22–23, Otec a Syn majú telo z mäsa a kostí.

1 Keď sa Spasiteľ aukáže, budeme ho vidieť takého, aký je. Uvidíme, že je bčlovek ako my.

2 A to isté spoločenstvo, ktoré existuje tu medzi nami, bude existovať medzi nami tam, iba bude spojené s avečnou slávou, z ktorej to slávy sa teraz netešíme.

3 Ján 14:23 – Prejavenie sa aOtcabSyna v onom verši je osobné cprejavenie; a predstava, že Otec a Syn dprebývajú v ľudskom srdci, je starý sektársky názor a je falošný.

4 V odpovedi na otázku – Nie je počítanie ačasu Božieho, času anjelov, času prorokov a času človeka podľa planéty, na ktorej bývajú?

5 Ja odpovedám, áno. Ale nie sú žiadni aanjeli, ktorí slúžia tejto zemi, okrem tých, ktorí už k nej náležia alebo náležali.

6 Anjeli neprebývajú na planéte podobnej tejto zemi;

7 Ale prebývajú v prítomnosti Božej, na guli podobnej amoru skla a bohňa, kde sú pre ich slávu prejavované všetky veci, minulé, prítomné a budúce, a sú neustále pred Pánom.

8 Miesto, kde Boh prebýva, je veľký aurím a tummím.

9 Táto azem, vo svojom posvätenom a nesmrteľnom stave, bude učinená podobnou krištáľu a bude urímom a tummímom pre obyvateľov, ktorí na nej prebývajú, skrze ktorú budú všetky veci týkajúce sa nižšieho kráľovstva alebo všetkých kráľovstiev nižšieho rádu prejavené tým, ktorí na nej prebývajú; a táto zem bude Kristova.

10 Potom sa biely kameň spomínaný v Zjavení 2:17 stane urímom a tummímom pre každého jednotlivca, ktorý ho obdrží, skrze ktorý budú oznámené veci týkajúce sa vyššieho rádu kráľovstiev;

11 abiely kameň je daný každému z tých, ktorí prichádzajú do celestiálneho kráľovstva, na ktorom je napísané nové bmeno, ktoré žiadny človek nepozná, iba ten, kto ho dostáva. Oné nové meno je kľúčové slovo.

12 Prorokujem v mene Pána Boha, že počiatok aťažkostí, ktoré spôsobia veľa krviprelievania pred príchodom Syna Muža, bude v bJužnej Karolíne.

13 To môže pravdepodobne povstať skrze otázku otrokov. Toto mi oznámil hlas, zatiaľ čo som sa v tejto veci naliehavo modlil 25. decembra 1832.

14 Raz som sa veľmi naliehavo modlil, aby som poznal čas apríchodu Syna Muža, keď som začul hlas oznamovať nasledovné:

15 Joseph, syn môj, ak budeš žiť, dokiaľ nebudeš mať osemdesiatpäť rokov, uvidíš tvár Syna Muža; takže, nech toto postačí a neobťažuj ma viac v tejto záležitosti.

16 Bol som takto zanechaný, súc neschopný rozhodnúť, či sa tento príchod týka počiatku milénia, alebo nejakého predchádzajúceho prejavenia, alebo či zomriem, a tak uvidím jeho tvár.

17 Verím, že príchod Syna Muža nebude o nič skôr než v onom čase.

18 Akýkoľvek stupeň ainteligencie dosiahneme v tomto živote, ten povstane s nami pri bvzkriesení.

19 A ak získa nejaká osoba viac apoznania a inteligencie v tomto živote skrze svoju busilovnosťcposlušnosť než iná, bude mať práve takú veľkú dvýhodu vo svete, ktorý príde.

20 Je azákon, neodvolateľne ustanovený v nebi bpred založením tohto sveta, na ktorom sú všetky cpožehnania založené –

21 A keď získame akékoľvek požehnanie od Boha, je to skrze poslušnosť oného zákona, na ktorom je založené.

22 aOtecbtelo z mäsa a kostí tak hmatateľné ako ľudské; Syn tiež; ale cDuch Svätý nemá telo z mäsa a kostí, ale je bytosťou Ducha. Keby tomu tak nebolo, Duch Svätý by v nás nemohol prebývať.

23 Človek môže aDucha Svätého prijať a on môže na neho zostúpiť, a nezostať s ním.