Pomôcky pre štúdium
Boh, Božstvo
predchádzajúce ďalej

Boh, Božstvo

Božstvo tvoria tri oddelené osoby: Boh, Večný Otec; Jeho Syn, Ježiš Kristus a Duch Svätý. Veríme v každú z nich (ČV 1:1). Zo zjavení neskorších dní sa dozvedáme, že Otec a Syn majú hmatateľné telo z mäsa a kostí a že Duch Svätý je bytosťou ducha, bez mäsa a kostí (NaZ 130:22–23). Tieto tri osoby sú jedno v dokonalej jednote a súlade v zámere a v náuke (Ján 17:21–23; 2. Nefi 31:21; 3. Nefi 11:27, 36).

Boh Otec

Zvyčajne sa titul Boh týka Otca alebo Elohima. Nazýva sa Otec, pretože je otcom našich duchov (Num. 16:22; 27:16; Mal. 2:10; Mat. 6:9; Ef. 4:6; Žid. 12:9). Boh Otec je najvyšším vládcom vesmíru. Je všemocný (Gen. 18:14; Alma 26:35; NaZ 19:1–3), vševedúci (Mat. 6:8; 2. Nefi 2:24), a všadeprítomný skrze Svojho Ducha (Ž 139:7–12; NaZ 88:7–13, 41). Ľudstvo má zvláštny vzťah s Bohom, ktorý stavia človeka mimo všetkého ostatného stvorenia: muži a ženy sú Božie duchovné deti (Ž 82:6; 1. Ján. 3:1–3; NaZ 20:17–18).

Je zaznamenaných málo udalostí, kedy sa Boh Otec ukázal človeku alebo kedy s ním hovoril. Písma hovoria, že hovoril s Adamom a Evou (Mojž. 4:14–31) a pri niekoľkých príležitostiach predstavil Ježiša Krista (Mat. 3:17; 17:5; Ján 12:28–29; 3. Nefi 11:3–7). Ukázal sa Štefanovi (Skut. 7:55–56) a Josephovi Smithovi (JS – Ž 1:17). Neskôr sa ukázal ako Josephovi Smithovi tak aj Sidneymu Rigdonovi (NaZ 76:20, 23). Boh tým, ktorí Ho milujú a očisťujú sa pred Ním, niekedy udeľuje výsadu, aby videli a sami pre seba poznali, že On je Boh (Mat. 5:8; 3. Nefi 12:8; NaZ 76:116–118; 93:1).

Boh Syn

Boh známy ako Jehova je Syn, Ježiš Kristus (Iz. 12:2; 43:11; 49:26; 1. Kor. 10:1–4; 1. Tim. 1:1; Zjav. 1:8; 2. Nefi 22:2). Ježiš pracuje pod vedením Otca a je s Ním v úplnom súlade. Celé ľudstvo sú Jeho bratia a sestry, lebo On je najstarším duchovným dieťaťom Elohima. Niektoré verše v písmach na neho odkazujú slovom Boh. Napríklad, v písmach sa píše „stvoril Boh nebo a zem“ (Gen. 1:1), ale v skutočnosti to bol Ježiš, kto bol stvoriteľom pod vedením Boha Otca (Ján 1:1–3, 10, 14; Žid. 1:1–2).

Boh Duch Svätý

Duch Svätý je tiež Boh a nazýva sa Svätý Duch, Duch a Duch Boží, okrem ďalších podobných mien a titulov. Pomocou Ducha Svätého môže človek poznať vôľu Boha Otca a vedieť, že Ježiš je Kristus (1. Kor. 12:3).