Pomôcky pre štúdium
Chrám, Dom Pána
predchádzajúce ďalej

Chrám, Dom Pána

Doslova dom Pána. Pán vždy prikazoval Svojmu ľudu, aby staval chrámy, sväté budovy, v ktorých spôsobilí Svätí vykonávajú pre seba a za mŕtvych posvätné rituály a obrady evanjelia. Pán Svoje chrámy navštevuje a zo všetkých miest uctievania sú to tie najsvätejšie miesta.

Svätostánok postavený Mojžišom a deťmi Izraela bol prenosný chrám. Izraeliti ho používali počas svojho exodu z Egypta.

Najznámejším chrámom, o ktorom sa hovorí v Biblii je ten, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme (2. Kron. 2–5). V roku 600 pred Kr. ho zničili Babylónčania a približne o 70 rokov neskôr ho obnovil Zerubábel (Ezdráš 1–6). V roku 37 pred Kr. časť tohto chrámu zhorela a neskôr ho opäť postavil Herodes Veľký. V roku 70 po Kr. Rimania chrám zničili.

Spravodliví nasledovníci Boží v Knihe Mormonovej boli vedení k tomu, aby stavali chrámy a uctievali v nich Boha (2. Nefi 5:16; Mos. 1:18; 3. Nefi 11:1). Budovanie chrámov a ich správne využívanie je znamením pravej Cirkvi v ktorejkoľvek dispenzácii, vrátane znovuzriadenej Cirkvi v dnešnej dobe. Chrám v Kirtlande bol prvým chrámom postaveným a zasväteným Pánovi v tejto dispenzácii. Od tej doby sú chrámy zasväcované v mnohých krajinách po celom svete.