Pomôcky pre štúdium
Kniha Mormonova
predchádzajúce ďalej

Kniha Mormonova

Jeden zo štyroch zväzkov písma prijatých Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Je to skrátenie záznamov dávnych obyvateľov Amerík, ktoré učinil dávny prorok, ktorý sa volal Mormon. Bola napísaná, aby svedčila o tom, že Ježiš je Kristus. Prorok Joseph Smith, ktorý ju preložil darom a mocou Božou, ohľadom tohto záznamu povedal: „Povedal som bratom, že Kniha Mormonova je najsprávnejšia zo všetkých kníh na zemi a že je záverným kameňom nášho náboženstva, a že sa človek dodržiavaním jej predpisov priblíži Bohu viac než prostredníctvom akejkoľvek inej knihy“ (pozri úvod na začiatku Knihy Mormonovej).

Kniha Mormonova je náboženský záznam o troch skupinách ľudí, ktorí sa presťahovali zo Starého sveta na Americké kontinenty. Tieto skupiny viedli proroci, ktorí zaznamenávali ich náboženské a svetské dejiny na kovové dosky. Kniha Mormonova zaznamenáva návštevu Ježiša Krista po Jeho vzkriesení u ľudí v Amerikách. Po tejto Kristovej návšteve nasledovalo obdobie dvestoročného mieru.

Moroni, posledný z nefitských prorokov dejepiscov, zapečatil skrátené záznamy týchto ľudí a ukryl ich okolo roku 421 po Kr. Vzkriesený Moroni navštívil v roku 1823 Josepha Smitha a neskôr mu odovzdal tieto dávne a posvätné záznamy, aby boli preložené a prinesené svetu ako ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi.