Pomôcky pre štúdium
Slúžiť, služobník
predchádzajúce ďalej

Slúžiť, služobník

Konanie diela Pánovho na zemi. Vyvolení služobníci Boží musia byť povolaní Bohom, aby mohli slúžiť v Jeho diele. Keď praví služobníci činia Pánovu vôľu, zastupujú Pána vo svojich oficiálnych povinnostiach a jednajú ako Jeho zmocnenci (NaZ 64:29), a vedú tak dielo nutné pre spásu ľudstva. Pán dal apoštolov, prorokov, evanjelistov, vysokých kňazov, sedemdesiatnikov, starších, biskupov, kňazov, učiteľov, diakonov, pomocníkov a vlády pre zdokonaľovanie Svätých, pre dielo služby (1. Kor. 12:12–28; Ef. 4:11–16; NaZ 20; 107).