Pomôcky pre štúdium
Videnie
predchádzajúce ďalej

Videnie

Viditeľné zjavenie nejakej udalosti, osoby alebo veci skrze moc Ducha Svätého.

Medzi príklady dôležitých videní patria tieto: Ezechielovo videnie posledných dní (Ez. 37–39), Štefanovo videnie Ježiša stojaceho na pravici Božej (Skut. 7:55–56), Jánovo zjavenie ohľadom posledných dní (Zjav. 4–21), Lechího a Nefiho videnie o strome života (1. Nefi 8; 10–14), videnie Almu mladšieho, v ktorom videl anjela Pánovho (Mos. 27), videnie brata Járedovho, v ktorom videl všetkých obyvateľov zeme (Eter 3:25), videnie sláv (NaZ 76), videnie dané Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu v chráme Kirtland (NaZ 110), videnie Josepha F. Smitha o vykúpení mŕtvych (NaZ 138), Mojžišovo videnie Boha a Jeho stvorení (Mojž. 1), Enochovo videnie Boha (Mojž. 6–7) a Prvé videnie Josepha Smitha (JS – Ž 1).