1. Nefi 10
predchádzajúce ďalej

Kapitola 10

Lechí predpovedá, že Židia budú zajatí Babylončanmi – Hovorí o príchode Mesiáša, Spasiteľa a Vykupiteľa medzi Židov – Lechí tiež hovorí o príchode toho, ktorý má pokrstiť Baránka Božieho – Lechí hovorí o smrti a vzkriesení Mesiáša – Prirovnáva rozptýlenie a zhromaždenie Izraela k olivovníku – Nefi hovorí o Synovi Božom, o dare Ducha Svätého a o potrebe spravodlivosti. Okolo roku 600–592 pred Kr.

1 A teraz ja, Nefi, pokračujem, aby som podal na atýchto doskách správu o svojom pôsobení a o svojej vláde a službe; a preto, aby som pokračoval vo svojej správe, musím povedať niečo o záležitostiach otca svojho, a tiež bratov svojich.

2 Lebo hľa, stalo sa potom, čo otec môj ustal hovoriť slová o svojom asne, a tiež, čo ich ustal nabádať ku všetkej usilovnosti, prehovoril k nim ohľadom Židov –

3 Že potom, čo budú zničení, dokonca ono veľké mesto aJeruzalem, a mnohí budú bodvlečení do zajatia do cBabylonu, vo vlastnom príhodnom čase Pána sa opäť dnavrátia späť, áno, dokonca budú privedení späť zo zajatia; a potom, čo budú privedení späť zo zajatia, budú opäť vlastniť krajinu dedičstva svojho.

4 Áno, dokonca ašesťsto rokov od doby, kedy otec môj opustil Jeruzalem, Pán Boh vzbudí medzi Židmi bproroka – dokonca cMesiáša, či inými slovami, Spasiteľa sveta.

5 A tiež hovoril o prorokoch, aký veľký počet ich asvedčil o veciach týchto, ohľadom tohto Mesiáša, o ktorom hovoril, čiže o tomto Vykupiteľovi sveta.

6 A preto je celé ľudstvo v stratenom a apadlom stave, a navždy bude, iba ak by sa spoliehali na tohto Vykupiteľa.

7 A hovoril tiež o aprorokovi, ktorý príde pred Mesiášom, aby pripravil cestu Pánovi –

8 Áno, dokonca pôjde a bude volať v pustatine: aPripravujte cestu Pánovi a priamymi čiňte chodníky jeho; lebo medzi vami stojí jeden, ktorého vy nepoznáte; a on je mocnejší než ja, ktorý nie som hoden remienok na obuvi jeho rozviazať. A veľa hovoril otec môj ohľadom veci tejto.

9 A otec môj hovoril, že bude krstiť v aBetánii, za Jordánom; a tiež povedal, že bude bkrstiť vodou; dokonca, že vodou pokrstí Mesiáša.

10 A potom, čo vodou pokrstí Mesiáša, pozná a vydá svedectvo, že pokrstil aBaránka Božieho, ktorý sníme hriechy sveta.

11 A stalo sa, že potom, čo otec môj povedal slová tieto, hovoril k bratom mojim ohľadom evanjelia, ktoré bude kázané medzi Židmi, a tiež ohľadom aupadania Židov do bneviery. A potom, čo czabijú Mesiáša, ktorý príde, a potom, čo bude zabitý, dvstane z mŕtvych a eDuchom Svätým sa prejaví pohanom.

12 Áno, dokonca otec môj hovoril mnoho ohľadom pohanov, a tiež ohľadom domu Izraela, že môžu byť prirovnaní k aolivovníku, ktorého vetvy budú odlomené a brozptýlené po celej tvári zeme.

13 A preto, povedal, musí to tak nevyhnutne byť, aby sme boli v jednote vedení do akrajiny zasľúbenia, aby sme naplnili slovo Pána, že budeme rozptýlení po celej tvári zeme.

14 A potom, čo dom Izraela bude rozptýlený, budú opäť azhromaždení; či skrátka, potom, čo bpohania získajú plnosť evanjelia, prirodzené vetvy colivovníka, čiže zvyšky domu Izraela, budú naštepené, čiže prídu k poznaniu pravého Mesiáša, Pána svojho a Vykupiteľa svojho.

15 A slovami týmito otec môj prorokoval a hovoril k bratom mojim, a tiež hovoril mnoho ďalších vecí, ktoré nepíšem v tejto knihe; lebo som napísal toľko z nich, koľko som považoval za vhodné, vo svojej adruhej knihe.

16 A všetky veci tieto, o ktorých som hovoril, sa diali, keď otec môj prebýval v stane v údolí Lemúél.

17 A stalo sa, že potom, čo som ja, Nefi, vypočul všetky aslová tieto otca svojho ohľadom vecí, čo videl vo bvidení, a tiež veci, ktoré hovoril mocou Ducha Svätého, mocou, ktorú získal vierou v Syna Božieho – a Syn Boží je oným cMesiášom, ktorý príde – ja, Nefi, som si tiež prial, aby som videl a počul, a poznal veci tieto, mocou dDucha Svätého, ktorý je darom Božím všetkým tým, ktorí ho eusilovne hľadajú, tak v časoch fstarodávnych, ako aj v časoch, kedy sa prejaví deťom ľudským.

18 Lebo on je aten istý včera, dnes a naveky; a cesta je pripravená pre všetkých ľudí od založenia sveta, ak je to tak, že budú činiť pokánie a prídu k nemu.

19 Lebo ten, čo usilovne hľadá, nájde; a atajomstvá Božie im budú odhalené mocou bDucha Svätého tak v časoch týchto, ako v časoch starodávnych, a tak v časoch starodávnych, ako v časoch, ktoré prídu; pretože ccesta Pána je jedným večným kolobehom.

20 Takže pamätaj, ó človeče, lebo za všetky konania svoje budeš privedený k asúdu.

21 A preto, ak ste sa usilovali činiť zlo v dňoch askúšky svojej, potom budete nájdení bnečistými pred sudcovskou stolicou Božou; a žiadna nečistá vec nemôže prebývať s Bohom; a preto musíte byť zavrhnutí naveky.

22 A Duch Svätý mi dáva právomoc, aby som hovoril veci tieto, a nepopieral ich.