1. Nefi 22
predchádzajúce ďalej

Kapitola 22

Izrael bude rozptýlený po celej tvári zeme – Pohania budú dojčiť a živiť Izrael evanjeliom v posledných dňoch – Izrael bude zhromaždený a spasený, a zlovoľní zhoria ako strnisko – Kráľovstvo diabla bude zničené a Satan bude spútaný. Okolo roku 588–570 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že potom, čo som ja, Nefi, prečítal veci tieto, ktoré boli vyryté na adoskách z mosadze, prišli ku mne bratia moji a povedali mi: Čo znamenajú veci tieto, ktoré si čítal? Hľa, majú byť chápané podľa vecí, ktoré sú duchovné, ktoré sa stanú podľa ducha, a nie podľa tela?

2 A ja, Nefi, som im hovoril: Pozrite, boli aprejavené prorokovi hlasom bDucha; lebo Duchom sú cprorokom oznamované všetky veci, ktoré prídu na deti ľudské podľa tela.

3 A preto veci, o ktorých som čítal, prináležia tak k veciam ačasným, ako aj duchovným; lebo sa zdá, že dom Izraela bude skôr či neskôr brozptýlený po celej tvári zeme, a tiež medzi všetkými národmi.

4 A hľa, sú mnohí, ktorí sa už vytratili z povedomia tých, ktorí sú v Jeruzaleme. Áno, väčšia časť všetkých akmeňov bola bvyvedená; a sú rozptýlení sem a tam po costrovoch morských; a kde sú, nikto z nás nevie, vieme len to, že boli vyvedení.

5 A pretože boli vyvedení, veci tieto boli o nich prorokované, a tiež o všetkých tých, ktorí budú odteraz rozptýlení a uvedení do zmätku, kvôli Svätému Izraelskému; lebo proti nemu zatvrdia srdcia svoje; a preto budú rozptýlení medzi všetkými národmi a budú anenávidení všetkými ľuďmi.

6 A predsa, potom budú adojčení bpohanmi, a Pán zdvihol ruku svoju k pohanom a pozdvihol ich ako zástavu, a ich cdeti sú nesené v ich náručí, a dcéry ich sú nesené na ich ramenách, hľa, veci tieto, o ktorých sa hovorí, sú časné; lebo také sú zmluvy Pána s otcami našimi; a to sme my v dňoch, ktoré prídu, a tiež všetci bratia naši, ktorí sú z domu Izraela.

7 A znamená to, že príde čas, že potom, čo bude celý dom Izraela rozptýlený a uvedený do zmätku, vzbudí Pán Boh medzi apohanmi mocný národ, áno, dokonca na tvári tejto krajiny; a nimi bude semeno naše brozptýlené.

8 A potom, ako je semeno naše rozptýlené, bude Pán Boh pokračovať a vykoná medzi apohanmi bpodivuhodné dielo, ktoré bude veľmi ccenné pre semeno naše; a preto je to prirovnané k tomu, že sú pohanmi živení a nesení v ich náručí, a na ich ramenách.

9 A bude to tiež acenné pre pohanov; a nie iba pre pohanov, ale bpre celý cdom Izraela, oboznamujúc ich tak so dzmluvami Otca neba s Abrahámom, hovoriac: V esemene tvojom budú fpožehnané všetky pokolenia zeme.

10 A chcel by som, bratia moji, aby ste vedeli, že žiadne pokolenie zeme nemôže byť požehnané, ak on aneodhalí ruku svoju pred očami oných národov.

11 A preto, Pán Boh bude pokračovať v odhaľovaní ruky svojej pred očami všetkých národov, keď prinesie zmluvy svoje a evanjelium svoje tým, ktorí sú z domu Izraela.

12 A preto ich znova vyvedie zo zajatia a budú spolu azhromaždení v krajinách dedičstva svojho; a budú vyvedení z mrákavy a btmy; a poznajú, že cPán je ich dSpasiteľ a ich Vykupiteľ, eMocný Izraelský.

13 A krv onej veľkej a aohavnej cirkvi, ktorá je smilnicou celej zeme, sa obráti na ich vlastné hlavy; lebo budú medzi sebou viesť bvojnu a meč ich cvlastných rúk padne na ich vlastné hlavy, a budú opití svojou vlastnou krvou.

14 A všetky anárody, ktoré budú proti tebe viesť vojnu, ó dom Izraela, sa obrátia jeden proti druhému a bpadnú do jamy, ktorú vykopali, aby chytili do pasce ľud Pánov. A všetci, ktorí cbojujú proti Sionu, budú zničení a oná veľká smilnica, ktorá prevracala pravé cesty Pánove, áno, oná veľká a ohavná cirkev sa zrúti do dprachu a veľký bude jej pád.

15 Lebo hľa, hovorí prorok, rýchlo prichádza čas, kedy Satan už nebude viac mať moci nad srdcami detí ľudských; lebo čoskoro príde deň, kedy budú všetci pyšní a tí, ktorí konajú zlovoľne budú ako astrnisko; a prichádza deň, kedy musia byť bspálení.

16 Lebo rýchlo prichádza čas, kedy bude plnosť ahnevu Božieho vyliata na všetky deti ľudské; lebo on nestrpí, aby zlovoľní zničili spravodlivých.

17 A preto azachová bspravodlivých mocou svojou, aj keby musela prísť plnosť hnevu jeho, a spravodliví budú zachovaní, dokonca tak, že ich nepriatelia budú zničení ohňom. A preto, spravodliví sa nemusia báť; lebo tak hovorí prorok, oni budú zachránení, aj keby to malo byť ohňom.

18 Hľa, bratia moji, hovorím vám, že veci tieto musia čoskoro prísť; áno, dokonca musí prísť krv a oheň, a para dymu; a musí to nevyhnutne byť na tvári tejto zeme; a príde to na ľudí podľa tela, ak je to tak, že budú zatvrdzovať srdcia svoje proti Svätému Izraelskému.

19 Lebo hľa, spravodliví nezahynú; lebo celkom isto musí prísť čas, kedy budú všetci tí, ktorí bojujú proti Sionu, odrezaní.

20 A Pán celkom isto pripraví cestu pre ľud svoj, aby sa naplnili slová, ktoré hovoril Mojžiš, hovoriac: aProroka vám vzbudí Pán, váš Boh, ako mňa; toho budete počúvať vo všetkých veciach, ktoré vám bude hovoriť. A stane sa, že všetci tí, ktorí oného proroka počúvať nebudú, budú sprostred ľudu bodrezaní.

21 A teraz vám ja, Nefi, vyhlasujem, že onen aprorok, o ktorom hovoril Mojžiš je Svätý Izraelský; a preto bude on vykonávať bsúd v spravodlivosti.

22 A spravodliví sa nemusia báť, lebo to sú tí, ktorí nebudú porazení. Ale je to kráľovstvo diablovo, ktoré bude vybudované medzi deťmi ľudskými, kráľovstvo, ktoré je zriadené medzi tými, ktorí sú v tele –

23 Lebo rýchlo prichádza čas, kedy všetky acirkvi, ktoré sú vybudované, aby dosiahli zisk, a všetky tie, ktoré sú vybudované, aby získali moc nad telom, a tie, ktoré sú vybudované, aby sa stali bobľúbenými v očiach sveta, a tie, ktoré vyhľadávajú žiadostivosti tela a veci sveta, a hľadia činiť všelijaké neprávosti; áno, teda všetci tí, ktorí patria ku kráľovstvu diablovmu, to sú tí, ktorí sa musia báť a chvieť, a ctriasť; to sú tí, ktorí musia byť zrazení do prachu; to sú tí, ktorí musia byť dstrávení ako strnisko; a toto je podľa slov proroka.

24 A rýchlo prichádza čas, kedy spravodliví musia byť vedení ako ateľce zo stajne, a Svätý Izraelský musí vládnuť v prevahe a moci, a sile, a veľkej sláve.

25 azhromažďuje deti svoje zo štyroch strán zeme; a počíta ovce svoje, a ony ho poznajú; a bude jedno stádo a jeden bpastier; a bude pásť ovce svoje, a ony v ňom nájdu cpastvu.

26 A pre spravodlivosť ľudu jeho nemá aSatan žiadnej moci; a preto nemôže byť uvoľnený po dobu bmnohých rokov; lebo nemá žiadnej moci nad srdcami ľudí, lebo oni prebývajú v spravodlivosti a Svätý Izraelský cvládne.

27 A teraz hľa, ja, Nefi, vám hovorím, že všetky veci tieto musia prísť podľa tela.

28 Ale hľa, všetky národy, pokolenia, jazyky a ľudia budú prebývať bezpečne vďaka Svätému Izraelskému, ak je tomu tak, že budú činiť apokánie.

29 A teraz ja, Nefi, končím; lebo sa už neodvažujem hovoriť teraz viac o veciach týchto.

30 A preto, bratia moji, chcel by som, aby ste zvážili, že oné veci, ktoré boli napísané na adoskách z mosadze sú pravdivé; a dosvedčujú, že človek musí byť poslušný prikázaní Božích.

31 A preto, nemusíte sa domnievať, že ja a otec môj sme jediní, ktorí o tom svedčili, a tiež to učili. A preto, ak budete poslúchať aprikázania a ak vytrváte až do konca, budete posledného dňa spasení. A tak tomu je. Amen.