1. Nefi 20
predchádzajúce ďalej

Kapitola 20

Pán zjavuje Svoje zámery Izraelu – Izrael bol vyvolený v peci strasti a vyjde z Babylonu – Porovnaj s Izaiášom 48. Okolo roku 588–570 pred Kr.

1 Počúvaj a čuj toto, ó dom Jákobov, ktorí ste nazývaní menom Izraela a ktorí ste vyšli z vôd Júdu, čiže z vôd akrstu, ktorí prisaháte na meno Pána a zmieňujete sa o Bohu Izraela, avšak neprisaháte v pravde ani v spravodlivosti.

2 A predsa sa nazývajú, že sú zo asvätého mesta, ale bnespoliehajú sa na Boha Izraela, ktorý je Pánom mocností; áno, Pán mocností je meno jeho.

3 Hľa, hlásal som oné apredošlé veci od počiatku; a oni vychádzali z úst mojich, a ukazoval som ich. Ukazoval som ich nečakane.

4 A činil som to, pretože som vedel, že asi tvrdošijný a šija tvoja je železnou šľachou, a čelo tvoje mosadzou;

5 A dokonca od počiatku som ti hlásal; predtým, ako sa stali, som ti ich ukazoval; a ukazoval som ich zo strachu, aby si nepovedal – Moja amodla ich učinila a moja vyrezávaná predstava, a moja odliata predstava im prikázala.

6 Ty si videl a počul toto všetko; a nebudeš ich hlásať? A že ja som ti ukázal nové veci od tejto doby, dokonca skryté veci, a ty si ich nepoznal.

7 Ony sú stvorené teraz, a nie od počiatku, dokonca v onen deň, keď si o nich nepočul ti boli hlásané, aby si nepovedal – Hľa, poznám ich.

8 Áno, ty si nepočul; áno, ty si nepoznal; áno, od doby tej ucho tvoje nebolo otvorené; lebo som vedel, že konať budeš veľmi zradne a nazývaný si bol apriestupníkom od narodenia.

9 A predsa, pre ameno svoje pozdržím hnev svoj a pre chválu svoju sa zdržím od teba, aby som ťa neodrezal.

10 Lebo hľa, prečistil som ťa, ja vyvolil som ťa v peci astrasti.

11 Lebo kvôli sebe, áno, kvôli sebe to urobím, lebo nestrpím, aby ameno moje bolo pošpinené a bnedám slávu svoju inému.

12 Počúvaj ma, ó Jákob, a Izrael, môj povolaný, lebo ja som ten; ja som aprvý, a ja som aj posledný.

13 Ruka moja tiež apoložila základ zeme a pravica moja rozvinula nebesia. Volám na nich a oni povstávajú spoločne.

14 Vy všetci, zhromaždite sa a čujte; kto spomedzi nich hlásal im veci tieto? Pán ho miluje; áno, a on anaplní slovo svoje, ktoré hlásal skrze nich; a on tiež učiní bBabylonu ako sa mu zapáči a rameno jeho padne na Chaldejcov.

15 Tiež, hovorí Pán; ja Pán, áno, ja som prehovoril; áno, ja som ho povolal, aby hlásal, ja som ho priviedol, a on učiní cestu svoju úspešnou.

16 Priblížte sa ku mne; nehovoril som v askrytosti; od počiatku, od tej doby, kedy to bolo hlásané, hovoril som; a Pán Boh a jeho Duch poslal ma.

17 A tak hovorí Pán, tvoj aVykupiteľ, Svätý Izraelský; ja som ho poslal, Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, ako byť na úžitok, ktorý ťa bvedie po ceste, ktorou máš ísť, to učinil.

18 Ó, kiež by si bol počúval aprikázania moje – potom by pokoj tvoj bol ako rieka a spravodlivosť tvoja ako vlny morské.

19 aSemena tvojho by tiež bolo ako piesku; potomstva vnútra tvojho ako štrku; meno jeho by nebolo odrezané ani zničené predo mnou.

20 aVyjdite preč z Babylonu, utečte od Chaldejcov, hlasom spevavým hlásajte, hovorte toto, rozneste to až na kraj sveta; povedzte: Pán vykúpil bslužobníka svojho Jákoba.

21 A oni anežíznili; viedol ich púšťami; spôsobil, aby vody pre nich prúdili zo bskaly; tiež rozťal skalu a vody vytryskli von.

22 A navzdory tomu, že vykonal toto všetko, a tiež väčšie veci, nieto apokoja, hovorí Pán, pre zlovoľných.