1. Nefi 13
predchádzajúce ďalej

Kapitola 13

Nefi vidí vo videní založenie cirkvi diablovej medzi pohanmi, objavenie a kolonizáciu Ameriky, stratu mnohých prostých a drahocenných častí Biblie, výsledný stav odpadlíctva pohanov, znovuzriadenie evanjelia, príchod písma neskorších dní a budovanie Sionu. Okolo roku 600–592 pred Kr.

1 A stalo sa, že anjel ku mne prehovoril, hovoriac: Pozri! A ja som sa pozrel a uzrel som mnohé národy a kráľovstvá.

2 A anjel mi povedal: Čo vidíš? A ja som povedal: Vidím mnohé národy a kráľovstvá.

3 A on mi povedal: Toto sú národy a kráľovstvá pohanov.

4 A stalo sa, že som medzi národmi apohanov videl utváranie bveľkej cirkvi.

5 A anjel mi povedal: Pozri, utváranie cirkvi, ktorá je najohavnejšia zo všetkých ostatných cirkví, ktorá azabíja svätých Božích, áno, mučí ich a zväzuje ich, a spútava ich bjarmom zo železa, a privádza ich do zajatia.

6 A stalo sa, že som uzrel túto aveľkú a ohavnú cirkev; a videl som, že jej zakladateľom je bdiabol.

7 A tiež som videl azlato a striebro, a hodváb, a šarlát, a jemne tkaný ľan, a všelijaké drahocenné šatstvo; a videl som mnoho neviestok.

8 A anjel prehovoril ku mne, hovoriac: Pozri, zlato a striebro, a hodváb, a šarlát, a jemne tkaný ľan, a drahocenné šatstvo, a neviestky, to sú atúžby tejto veľkej a ohavnej cirkvi.

9 A oni tiež pre chválu sveta aničia svätých Božích a privádzajú ich do zajatia.

10 A stalo sa, že som sa pozrel a uzrel som mnohé vody; a tie oddeľovali pohanov od semena bratov mojich.

11 A stalo sa, že anjel mi povedal: Pozri, hnev Boží je na semene bratov tvojich.

12 A ja som sa pozrel a uzrel som muža medzi pohanmi, ktorý bol oddelený od semena bratov mojich mnohými vodami; a uzrel som aDucha Božieho, ako zostúpil a zapôsobil na oného muža; a on vyšiel cez mnohé vody, dokonca až k semenu bratov mojich, ktoré bolo v zasľúbenej krajine.

13 A stalo sa, že som uzrel Ducha Božieho, ako zapôsobil na ďalších pohanov; a tí vyšli zo zajatia cez mnohé vody.

14 A stalo sa, že som uzrel mnohé azástupy pohanov v bkrajine zasľúbenia; a uzrel som hnev Boží, ako je na semene bratov mojich; a boli crozptýlení pred pohanmi a boli bití.

15 A uzrel som Ducha Pánovho, že je na pohanoch a že sa im darí, a že získavajú akrajinu pre dedičstvo svoje; a uzrel som, že sú bieli a nesmierne spanilí, a bkrásni, ako ľud môj predtým, ako boli czabití.

16 A stalo sa, že ja, Nefi, som uzrel, že pohania, ktorí vyšli zo zajatia, sa pokorili pred Pánom; a moc Pána bola s animi.

17 A uzrel som, že pohania z ich otčiny sa spolu zhromaždili na vodách, a tiež na zemi, aby proti nim bojovali.

18 A uzrel som, že moc Božia bola s nimi, a tiež, že hnev Boží bol na všetkých tých, ktorí sa spolu zhromaždili, aby bojovali proti nim.

19 A ja, Nefi, som uzrel, že pohania, ktorí vyšli zo zajatia, boli avyslobodení mocou Božou z rúk všetkých ostatných národov.

20 A stalo sa, že ja, Nefi, som uzrel, že sa im v krajine darilo; a uzrel som aknihu, a bola šírená medzi nimi.

21 A anjel mi povedal: Poznáš význam tej knihy?

22 A ja som mu povedal: Nepoznám.

23 A on povedal: Pozri, vychádza z úst Žida. A ja, Nefi, som ju uzrel; a on mi povedal: aKniha, ktorú vidíš, je bzáznam cŽidov, ktorý obsahuje Pánove zmluvy, ktoré uzatvoril s domom Izraela; a tiež obsahuje mnohé z proroctiev svätých prorokov; a je to záznam ako tie rytiny, ktoré sú na ddoskách z mosadze, až na to, že ich nie je toľko; predsa len, obsahujú Pánove zmluvy, ktoré uzatvoril s domom Izraela; a preto sú pre pohanov veľmi cenné.

24 A anjel Pána mi povedal: Videl si, že táto kniha vyšla z úst Žida; a keď vyšla z úst Žida, obsahovala plnosť evanjelia Pánovho, o ktorom vydáva svedectvo dvanásť apoštolov; a vydávajú svedectvo podľa pravdy, ktorá je v Baránkovi Božom.

25 A preto, tieto veci vychádzajú od aŽidovbpohanom v čistote podľa pravdy, ktorá je v Bohu.

26 A potom, čo vyjdú rukou dvanástich apoštolov Baránkových od Židov ak pohanom, vidíš utváranie onej bveľkej a ohavnej ccirkvi, ktorá je najohavnejšou zo všetkých ostatných cirkví; lebo hľa, dvyňali z evanjelia Baránkovho mnohé časti, ktoré sú eprosté a preveľmi cenné; a tiež vyňali mnohé Pánove zmluvy.

27 A toto všetko urobili, aby mohli prevracať pravé cesty Pánove, aby mohli zaslepiť oči a zatvrdiť srdcia detí ľudských.

28 A preto vidíš, že potom, čo táto kniha prešla rukami tej veľkej a ohavnej cirkvi, mnohé prosté a drahocenné veci sú z knihy, ktorá je knihou Baránka Božieho, vyňaté.

29 A potom, čo boli tieto jasné a drahocenné veci vyňaté, vychádza ku všetkým národom pohanov; a potom, čo vyjde ku všetkým národom pohanov, áno, dokonca cez mnohé vody, ktoré si videl s pohanmi, ktorí vyšli zo zajatia, vidíš – pre mnohé jasné a drahocenné veci, ktoré boli z knihy vyňaté, ktoré boli jasné pre porozumenie detí ľudských, podľa jasnosti, ktorá je v Baránkovi Božom – pre tieto veci, ktoré sú vyňaté z evanjelia Baránkovho, že nesmierne mnohí sa potkýnajú, áno, natoľko, že Satan má veľkú moc nad nimi.

30 A predsa vidíš, že pohania, ktorí vyšli zo zajatia a boli pozdvihnutí mocou Božou nad všetky iné národy na tvári krajiny, ktorá je vyvolená nad všetky iné krajiny, ktorá je krajinou, o ktorej Pán učinil zmluvu s otcom tvojím, že ju semeno jeho bude mať za akrajinu dedičstva svojho; a preto vidíš, že Pán Boh nestrpí, aby pohania úplne zničili bzmes semena tvojho, ktoré je medzi bratmi tvojimi.

31 Tiež nestrpí, aby pohania azničili semeno bratov tvojich.

32 Tiež Pán Boh nestrpí, aby pohania naveky zostali v tom strašnom stave slepoty, v ktorej, ako vidíš, sú pre tie jasné a preveľmi cenné časti evanjelia Baránkovho, ktoré boli zadržané onou aohavnou cirkvou, ktorej utváranie si videl.

33 A preto hovorí Baránok Boží: Budem milosrdný k pohanom, až tak, že navštívim zvyšok domu Izraela veľkým súdom.

34 A stalo sa, že anjel Pána prehovoril ku mne, hovoriac: Hľa, hovorí Baránok Boží, potom, čo navštívim azvyšok domu Izraela – a tento zvyšok, o ktorom hovorím, je semenom otca tvojho – a preto, potom, čo ich navštívim súdom a budem ich biť rukou pohanov, a potom, čo sa budú pohania nesmierne bpotkýnať kvôli tým preveľmi jasným a cenným častiam cevanjelia Baránkovho, ktoré boli zadržané tou ohavnou cirkvou, ktorá je matkou neviestok, hovorí Baránok – toho dňa budem milosrdný k pohanom natoľko, že im dodhalím svojou vlastnou mocou mnohé zo svojho evanjelia, ktoré bude jasné a drahocenné, hovorí Baránok.

35 Lebo hľa, hovorí Baránok: Prejavím sa semenu tvojmu, takže napíšu mnohé veci, ktoré ich budem učiť, ktoré budú jasné a drahocenné; a potom, čo bude semeno tvoje zničené a upadne do neviery, a tiež semeno bratov tvojich, hľa, atieto veci budú ukryté, aby vyšli k pohanom darom a mocou Baránkovou.

36 A v nich bude napísané moje aevanjelium, hovorí Baránok, a moja bskala a moja spása.

37 apožehnaní sú tí, ktorí sa budú toho dňa snažiť o nastolenie môjho bSionu, lebo oni budú mať cdar a moc Ducha Svätého; a ak dvytrvajú až do konca, budú posledného dňa pozdvihnutí a budú spasení vo večnom ekráľovstve Baránkovom; a akí krásni budú na horách tí, ktorí budú fhlásať pokoj, áno, zvesti veľkej radosti.

38 A stalo sa, že som uzrel zvyšok semena bratov svojich, a tiež onú aknihu Baránka Božieho, ktorá vyšla z úst Žida, ako vyšla od pohanov bk zvyšku semena bratov mojich.

39 A potom, čo k nim vyšla, uzrel som ďalšie aknihy, ktoré k nim vyšli mocou Baránka od pohanov, aby bpresvedčili pohanov a zvyšok semena bratov mojich, a tiež Židov, ktorí boli rozptýlení po celej tvári zeme, že záznamy prorokov a dvanástich apoštolov Baránkových sú cpravdivé.

40 A anjel prehovoril ku mne, hovoriac: Tieto aposledné záznamy, ktoré si videl medzi pohanmi, bpotvrdia pravdu tých cprvých, ktoré sú od dvanástich apoštolov Baránkových, a oznámia oné jasné a drahocenné veci, ktoré z nich boli vyňaté; a oznámia všetkým pokoleniam, jazykom a ľuďom, že Baránok Boží je Syn Večného Otca a dSpasiteľ sveta; a že všetci ľudia musia prísť k nemu, inak nemôžu byť spasení.

41 A musia prísť podľa slov, ktoré budú potvrdené ústami Baránka; a slová Baránkove budú oznámené v záznamoch semena tvojho, rovnako ako v záznamoch dvanástich apoštolov Baránkových; a preto budú oba potvrdené ako ajeden; lebo bjeden je Boh a jeden cPastier nad celou zemou.

42 A prichádza čas, kedy sa prejaví všetkým národom, ako aŽidom, tak aj pohanom; a potom, čo sa prejaví Židom, a tiež pohanom, potom sa prejaví pohanom, a tiež Židom, a bposlední budú prvými a cprví budú poslednými.