Pomôcky pre štúdium
Diabol


Diabol

Satan. Diabol je nepriateľom spravodlivosti a tých, ktorí sa snažia činiť vôľu Božiu. Je doslovne duchovným synom Božím a kedysi bol anjelom s právomocou v prítomnosti Božej (Iz. 14:12; 2. Nefi 2:17). Avšak v predsmrteľnom živote sa vzbúril a presvedčil tretinu duchovných detí Otca, aby sa vzbúrili s ním (NaZ 29:36; Mojž. 4:1–4; Abr. 3:27–28). Boli vyvrhnutí z neba, bola im odoprená príležitosť získať smrteľné telo a skúsenosti smrteľného života a budú večne zatratení. Od doby, kedy bol diabol vyvrhnutý z neba sa neustále snaží klamať všetkých mužov a ženy a odvádzať ich od diela Božieho, aby učinil celé ľudstvo takým biednym, ako je on (Zjav. 12:9; 2. Nefi 2:27; 9:8–9).

Cirkev diablova

Každá zlá a svetská organizácia na zemi, ktorá prevracia čisté a dokonalé evanjelium a bojuje proti Baránkovi Božiemu.