Pomôcky pre štúdium
Dlh
predchádzajúce ďalej

Dlh

V písmach sa používa vo význame peňazí alebo majetku, ktoré niekto dlží druhému, čo spôsobuje, že ten, čo si požičal je v určitej forme poroby. V ďalšom význame, Ježiš učil, že máme prosiť Otca, aby nám odpustil naše dlhy, teda nás oslobodil od zaplatenia ceny za naše hriechy – skrze uzmierenie Ježiša Krista – potom, čo my sme odpustili druhým ich previnenia proti nám (Mat. 6:12; 3. Nefi 13:11).