Pomôcky pre štúdium
Helaman, syn Helamana
predchádzajúce ďalej

Helaman, syn Helamana

V Knihe Mormonovej prorok a udržiavateľ záznamov, ktorý učil ľud Nefitov. Bol vnukom Almu mladšieho a otcom Nefiho, ktorému bola daná moc nad všetkými živlami. Helaman so svojím synom Nefim napísal knihu Helamanovu.

Kniha Helamanova

Kapitoly 1–2 opisujú dobu veľkých politických problémov. Kapitoly 3–4 zaznamenávajú, že Helaman a Moronia, hlavný veliteľ nefitských vojsk, boli nakoniec schopní na určitú dobu dosiahnuť mier. Ale napriek vodcovstvu týchto dobrých mužov sa ľud stával stále zlovoľnejším. V Helamanovi 5:1–6:14 sa Nefi vzdal sudcovskej stolice, tak ako to učinil jeho starý otec Alma, aby učil ľud. Ľudia po určitú dobu činili pokánie. V Helamanovi 6:15–12:26 sa však nefitský národ stal zlovoľným. Záverečné kapitoly 13–16 obsahujú mimoriadnu správu proroka nazývaného Samuel, Lámánita, ktorý predpovedal narodenie a ukrižovanie Spasiteľa a znamenia, ktoré budú tieto udalosti sprevádzať.