Pomôcky pre štúdium
Elias
predchádzajúce ďalej

Elias

Meno alebo označenie Elias má v písmach viacero použití:

Eliáš

Elias je novozákonný (grécky) tvar (hebrejského) mena Eliáš. Slovenská Biblia nerozlišuje medzi Eliášom a Eliasom, (napríklad v Matúš 17:3–4, Lukáš 4:25–26, a Jakuba 5:17). V týchto príkladoch bol Elias dávny prorok Eliáš, ktorého služba je zaznamenaná v 1. a 2. knihe Kráľov.

Predchodca

Elias je tiež označenie pre toho, kto je predchodcom. Napríklad, Ján Krstiteľ bol Elias, pretože bol poslaný, aby pripravil cestu pre Ježiša (Mat. 17:12–13).

Obnoviteľ

Titul Elias sa používa tiež pre ďalších, ktorí plnili zvláštne poslanie, ako Ján Zjavovateľ (NaZ 77:14) a Gabriel (Luk. 1:11–20; NaZ 27:6–7; 110:12).

Muž v Abrahámovej dispenzácii

Prorok, ktorý sa volal Ezaiáš alebo Elias a ktorý zrejme žil za dní Abrahámových (NaZ 84:11–13; 110:12).