Pomôcky pre štúdium
Vysoký kňaz
predchádzajúce ďalej

Vysoký kňaz

Úrad v kňazstve. Písma hovoria o „vysokom kňazovi“ v dvoch významoch: 1) ako o úrade Melchisedekovho kňazstva; a 2) pod zákonom Mojžišovým ako o predsedajúcom úradníkovi Áronovho kňazstva.

Prvý význam sa týka Ježiša Krista ako veľkého vysokého kňaza. Adam a všetci patriarchovia boli tiež vysokí kňazi. V dnešnej dobe tvoria predsedajúci vysokí kňazi predsedníctvo Cirkvi a predsedajú nad všetkými ostatnými držiteľmi kňazstva a členmi Cirkvi. V dnešnej dobe sú v celej Cirkvi vysväcovaní ďalší spôsobilí muži za vysokých kňazov, tak ako je to vhodné. Vysokí kňazi môžu byť povolaní, ustanovení a vysvätení za biskupov (NaZ 68:19; 107:69–71).

V druhom význame, pod zákonom Mojžišovým, sa predsedajúci úradník Áronovho kňazstva nazýval vysoký kňaz. Tento úrad bol dedičný a prechádzal skrze prvorodeného v rámci Áronovej rodiny, Áron sám bol prvým vysokým kňazom Áronovho rádu (Ex. 28–29; Lev. 8; NaZ 84:18).