Pomôcky pre štúdium
Krst, krstiť


Krst, krstiť

Z gréckeho slova znamenajúceho „potopiť“ alebo „ponoriť“. Krst ponorením vo vode tým, kto má právomoc, je úvodným obradom evanjelia a je nutný na to, aby sa človek stal členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Predchádza mu viera v Ježiša Krista a pokánie. Musí byť nasledovaný prijatím daru Ducha Svätého, aby bol úplný (2. Nefi 31:13–14). Krst vodou a Duchom je nutný predtým, než osoba môže vstúpiť do celestiálneho kráľovstva. Adam bol prvý, kto bol pokrstený (Mojž. 6:64–65). Ježiš bol tiež pokrstený, aby naplnil celú spravodlivosť a aby ukázal cestu celému ľudstvu (Mat. 3:13–17; 2. Nefi 31:5–12).

Pretože všetci na zemi nemajú príležitosť prijať evanjelium počas smrteľnosti, Pán uznáva krsty vykonávané v zastúpení za mŕtvych. Takže tí, ktorí prijímajú evanjelium v duchovnom svete, môžu získať oprávnenie pre vstup do Božieho kráľovstva.

Je nevyhnutný

Krst ponorením

Krst na odpustenie hriechov

Náležitá právomoc

Podmienky pre krst

Zmluvy učinené skrze krst

Krst za mŕtvych

Krst nie je pre malé deti