Pomôcky pre štúdium
Obrady
predchádzajúce ďalej

Obrady

Posvätné rituály a ceremónie. Obrady pozostávajú z úkonov, ktoré majú duchovný význam. Obrady tiež môžu znamenať Božie zákony a ustanovenia.

Medzi obrady v Cirkvi patria služba chorým (Jak. 5:14–15), žehnanie sviatosti (NaZ 20:77, 79), krst ponorením (Mat. 3:16; NaZ 20:72–74), požehnanie detí (NaZ 20:70), udelenie Ducha Svätého (NaZ 20:68; 33:15), udelenie kňazstva (NaZ 84:6–16; 107:41–52), chrámové obrady (NaZ 124:39) a manželstvo v novej a večnej zmluve (NaZ 132:19–20).

Zástupný obrad

Náboženský obrad vykonaný žijúcou osobou v prospech toho, kto je mŕtvy. Tieto obrady majú účinok iba vtedy, keď ich tí, za ktorých sa obrady vykonávajú, prijmú, zachovávajú zmluvy s nimi spojené a sú spečatení Svätým Duchom zasľúbenia. Takéto obrady sa dnes vykonávajú v chrámoch.