Pomôcky pre štúdium
Dar Ducha Svätého


Dar Ducha Svätého

Každý spôsobilý pokrstený člen Cirkvi má právo mať stály vplyv Ducha Svätého. Potom čo bola osoba pokrstená do pravej Cirkvi Ježiša Krista, dostáva dar Ducha Svätého kladením rúk od toho, kto má náležitú právomoc (Skut. 8:12–25; Moroni 2; NaZ 39:23). O prijatí daru Ducha Svätého sa často hovorí ako o krste ohňom (Mat. 3:11; NaZ 19:31).