Pomôcky pre štúdium
Svetlo, Svetlo Kristovo


Svetlo, Svetlo Kristovo

Božská energia, sila alebo vplyv, ktorý postupuje od Boha prostredníctvom Krista a dáva život a svetlo všetkým veciam. Je to zákon, prostredníctvom ktorého sú riadené všetky veci na nebi a na zemi (NaZ 88:6–13). Tiež pomáha ľuďom porozumieť pravdám evanjelia a pomáha im vstúpiť na onú cestu evanjelia, ktorá vedie k spáse (Ján 3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; NaZ 93:28–29, 31–32, 40, 42).

Svetlo Kristovo nemá byť zamieňané s Duchom Svätým. Svetlo Kristovo nie je osoba. Je to vplyv prichádzajúci od Boha a pripravuje človeka na prijatie Ducha Svätého. Je to vplyv pôsobiaci pre dobro v životoch všetkých ľudí (Ján 1:9; NaZ 84:46–47).

Jedným z prejavov Svetla Kristovho je svedomie, ktoré pomáha osobe vybrať si medzi dobrom a zlom (Moroni 7:16). Keď sa ľudia učia viac o evanjeliu, ich svedomie sa stáva citlivejším (Moroni 7:12–19). Ľudia, ktorí venujú pozornosť svetlu Kristovmu, sú vedení k evanjeliu Ježiša Krista (NaZ 84:46–48).