Pomôcky pre štúdium
Vyvolenie
predchádzajúce ďalej

Vyvolenie

Na základe spôsobilosti v predsmrteľnosti Boh vyvolil tých, ktorí budú semenom Abrahámovým a domom Izraela a ktorí sa stanú ľudom zmluvy (Deut. 32:7–9; Abr. 2:9–11). Týmto ľuďom sú dané zvláštne požehnania a povinnosti, takže môžu žehnať všetkým národom sveta (Rím. 11:5–7; 1. Pet. 1:2; Alma 13:1–5; NaZ 84:99). Avšak dokonca aj títo vyvolení musia byť v tomto živote povolaní a vyvolení, aby získali spásu.