Pomôcky pre štúdium
Áronovo kňazstvo
predchádzajúce ďalej

Áronovo kňazstvo

Menšie kňazstvo (Žid. 7:11–12; NaZ 107:13–14). Jeho úrady sú biskup, kňaz, učiteľ a diakon (NaZ 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). Za stara, pod zákonom Mojžišovým, boli vysokí kňazi, kňazi a Léviti. Pretože sa dávni Izraeliti vzbúrili proti Bohu, Mojžiš a sväté kňazstvo im bolo odňaté a menšie kňazstvo pokračovalo. Odmietli byť posvätení a prijať Melchisedekovo kňazstvo a jeho obrady. (Pozri NaZ 84:23–26.) Áronovo kňazstvo vykonáva časné a vonkajšie obrady zákona a evanjelia (1. Kron. 23:27–32; NaZ 84:26–27; 107:20). Drží kľúče služby anjelov, evanjelia pokánia a krstu (NaZ 13). Áronovo kňazstvo bolo znovuzriadené na zemi v tejto dispenzácii 15. mája 1829. Ján Krstiteľ ho udelil Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu blízko Harmony v Pennsylvánii (NaZ 13; JS – Ž 1:68–73).