Pomôcky pre štúdium
Ezechiel
predchádzajúce ďalej

Ezechiel

Prorok, ktorý napísal knihu Ezechiel v Starom zákone. Bol kňazom z rodiny Cádoka a jedným z židovských zajatcov odvedených Nebúkadnecarom. Usadil sa s židovskými vyhnancami v Babylone a prorokoval počas obdobia dvadsiatich dvoch rokov, od roku 592 do roku 570 pred Kr.

Kniha Ezechiel

Kniha Ezechiel môže byť rozdelená do štyroch častí. Kapitoly 1–3 hovoria o videní Božom a o Ezechielovom povolaní slúžiť; kapitoly 4–24 hovoria o súdoch nad Jeruzalemom a o tom, prečo boli vynesené; kapitoly 25–32 vyhlasujú súdy nad národmi a kapitoly 33–48 zaznamenávajú videnia Izraela neskorších dní.