Pomôcky pre štúdium
Kánon
predchádzajúce ďalej

Kánon

Uznaná, smerodajná zbierka posvätných kníh. V Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní kánonické knihy nazývame štandardné diela a sú to Starý a Nový zákon, Kniha Mormonova, Náuka a zmluvy a Drahocenná perla.