Pomôcky pre štúdium
Smith, Joseph, ml.
predchádzajúce ďalej

Smith, Joseph, ml.

Prorok vyvolený k tomu, aby znovuzriadil pravú Cirkev Ježiša Krista na zemi. Joseph Smith sa narodil v štáte Vermont v Spojených štátoch amerických a žil v rokoch 1805 až 1844.

V roku 1820 sa Boh Otec a Ježiš Kristus zjavili Josephovi a on spoznal, že žiadna cirkev na zemi nie je pravá (JS – Ž 1:1–20). Neskôr ho navštívil anjel Moroni, ktorý zjavil miesto úkrytu zlatých dosiek, ktoré obsahovali záznam dávnych národov na americkom kontinente (JS – Ž 1:29–54).

Joseph zlaté dosky preložil a v roku 1830 ich vydal ako Knihu Mormonovu (JS – Ž 1:66–67, 75). V roku 1829 obdržal od Jána Krstiteľa a od Petra, Jakuba a Jána kňazskú právomoc (NaZ 13; 27:12; 128:20; JS – Ž 1:68–70).

6. apríla 1830 Joseph a niekoľko ďalších zorganizovali znovuzriadenú Cirkev Ježiša Krista, tak ako to Boh nariadil (NaZ 20:1–4). Pod Josephovým vedením Cirkev rástla v Kanade, Anglicku a vo východnej časti Spojených štátov, obzvlášť v štátoch Ohio, Missouri a Illinois. Veľké prenasledovanie sprevádzalo Josepha a Svätých všade, kde sa usadili. 27. júna 1844 Joseph a jeho brat Hyrum zomreli mučeníckou smrťou v Carthage v štáte Illinois v Spojených štátoch amerických.

Písma uvedené prorokom Josephom Smithom

Josep preložil časť zlatých dosiek, ktoré mu dal anjel Moroni a tento preklad bol v roku 1830 vydaný ako Kniha Mormonova. Tiež obdržal od Pána mnoho zjavení, ktoré obsahujú základné náuky a organizáciu Cirkvi. Mnohé z týchto zjavení boli zostavené do knihy, ktorá je dnes známa ako Náuka a zmluvy. Bol tiež zodpovedný za uvedenie Drahocennej perly, ktorá obsahuje inšpirovaný preklad niektorých záznamov Mojžiša, Abraháma a Matúša, výňatky z jeho životopisu a z jeho osobného svedectva a trinásť prehlásení o náuke a viere zastávanej v Cirkvi.