Pomôcky pre štúdium
Drahocenná perla
predchádzajúce ďalej

Drahocenná perla

Kráľovstvo Božie na zemi je prirovnané k „drahocennej perle“ (Mat. 13:45–46).

Drahocenná perla je tiež názov daný jednému zo štyroch zväzkov písiem, ktoré sa nazývajú „štandardné diela“ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prvé vydanie Drahocennej perly bolo vydané v roku 1851 a obsahovalo niektoré spisy, ktoré sú teraz v Náuke a zmluvách. Vydania vydávané od roku 1902 obsahujú 1) výňatky z Prekladu Josepha Smitha z Genesis, ktoré majú názov Kniha Mojžišova, a z Matúša 24 ktorý sa nazýva Joseph Smith – Matúš; 2) preklad Josepha Smitha určitých egyptských papyrusov, ktoré získal v roku 1835, nazývaných Kniha Abrahámova; 3) výňatok z dejín Cirkvi napísaných Josephom Smithom v roku 1938 nazývaný Joseph Smith – Životopis a 4) Články viery, trinásť prehlásení o viere a náuke.