Písma
  Joseph Smith – Matúš 1
  Footnotes
  Theme

  Joseph Smith – Matúš

  Výňatok z prekladu Biblie, tak ako bol zjavený Josephovi Smithovi, Prorokovi, v roku 1831: Matúš 23:39 a kapitola 24.

  Kapitola 1

  Ježiš predpovedá hroziace zničenie Jeruzalema – Hovorí tiež o druhom príchode Syna Muža a o zničení zlovoľných.

  1 Lebo hovorím vám, že ma od tejto chvíle neuvidíte a nebudete vedieť, že ja som ten, o ktorom je písané prorokmi, pokiaľ nepoviete: Požehnaný je ten, kto aprichádza v mene Pánovom, v oblakoch neba, a všetci svätí anjeli s ním. Potom porozumeli učeníci jeho, že príde znova na zem potom, čo bol oslávený a korunovaný na pravici bBožej.

  2 A Ježiš vyšiel von a opustil chrám; a jeho učeníci prišli k nemu, aby ho počúvali, hovoriac: Majster, ukáž nám ohľadom budov chrámu, pretože si povedal – Budú zborené a zanechané vám pusté.

  3 A Ježiš im povedal: Nevidíte všetky tieto veci a nerozumiete im? Veru hovorím vám, nebude tu ponechaný, na tomto chráme, akameň na kameni, ktorý nebude zborený.

  4 A Ježiš ich opustil a išiel na avrch Olivový. A keď si sadol na vrchu Olivovom, prišli k nemu učeníci v súkromí, hovoriac: Povedz nám, kedy budú tieto veci, ktoré si hovoril ohľadom zničenia chrámu a Židov; a aké je bznamenie cpríchodu tvojho a dkonca sveta alebo zničenie ezlovoľných, čo je koniec sveta?

  5 A Ježiš odpovedal a povedal im: Majte sa na pozore, aby vás žiadny človek neoklamal;

  6 Lebo mnohí prídu v mojom mene, hovoriac – Ja som Kristus – a oklamú mnohých;

  7 Vtedy vás vydajú, aby ste boli asužovaní, a zabijú vás, a budete bnenávidení všetkými národmi pre meno moje;

  8 A vtedy budú mnohí urazení a budú jeden druhého zrádzať, a budú jeden druhého nenávidieť;

  9 A povstanú mnohí falošní proroci a oklamú mnohých;

  10 A pretože neprávosť sa bude rozhojňovať, ochladne aláska mnohých;

  11 Ale ten, kto zostane stály a nebude premožený, ten bude spasený.

  12 Keď, takže, uvidíte aohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril bDaniel, prorok, ohľadom zničenia cJeruzalema, vtedy sa postavíte na dsväté miesto; kto číta, nech rozumie.

  13 Vtedy nech tí, ktorí sú v Judsku, utečú do avrchov;

  14 Nech ten, kto je na streche domu, utečie a nevracia sa, aby si vzal niečo z domu svojho;

  15 Ani nech sa ten, kto je na poli, nevracia späť, aby si vzal šaty svoje;

  16 A beda tým, ktoré sú atehotné, a tým, ktoré dojčia v oných dňoch;

  17 Takže, modlite sa k Pánovi, aby útek váš nebol v zime ani v deň sabatný;

  18 Lebo vtedy, v oných dňoch, bude veľké súženie na aŽidoch a na obyvateľoch bJeruzalema, aké nebolo predtým zoslané na Izrael, Bohom, od počiatku ich kráľovstva až do tohto času; nie, ani nikdy nebude znova zoslané na Izrael.

  19 Všetky veci, ktoré sa im prihodili, sú iba počiatkom bolestí, ktoré na nich prídu.

  20 A pokiaľ by oné dni neboli skrátené, nebolo by žiadne ich telo zachránené; ale kvôli vyvoleným, podľa zmluvy, budú oné dni skrátené.

  21 Hľa, tieto veci som vám hovoril ohľadom Židov; a znova, po súžení oných dní, ktoré príde na Jeruzalem, ak vám niekto povie: Hľa, tu je Kristus, alebo tam, neverte mu;

  22 Lebo v oných dňoch povstanú tiež falošní Kristovia a falošní proroci a budú ukazovať veľké znamenia a divy, natoľko, že, ak je to možné, oklamú dokonca vyvolených, ktorí sú vyvolení podľa zmluvy.

  23 Hľa, hovorím vám tieto veci kvôli avyvoleným; a budete tiež počuť o bvojnách a zvestiach o vojnách; hľaďte, aby ste sa neznepokojovali, lebo všetko, čo som vám povedal, sa musí stať; ale to ešte nie je koniec.

  24 Hľa, povedal som vám to vopred;

  25 A preto, ak vám povedia: Hľa, je na púšti; nevychádzajte: Hľa, je v tajných komnatách; neverte tomu;

  26 Lebo ako svetlo ranné vychádza od avýchodu a svieti až na západ, a pokrýva celú zem, tak bude tiež príchod Syna Muža.

  27 A teraz, ukážem vám podobenstvo. Hľa, kdekoľvek je mŕtvola, tam budú zhromaždené orly; tak podobne budú vyvolení moji azhromaždení zo štyroch strán zeme.

  28 A budú počuť o vojnách a zvestiach o vojnách.

  29 Hľa, hovorím to kvôli vyvoleným svojim; lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; na rôznych miesta bude ahlad a mor, a zemetrasenie.

  30 A znova, pretože neprávosť sa bude rozhojňovať, láska ľudí ochladne; ale ten, kto nebude premožený, ten bude spasený.

  31 A znova, toto evanjelium Kráľovstva bude kázané po celom asvete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec alebo zničenie zlovoľných;

  32 A znova bude ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril Daniel, prorok, naplnená.

  33 A ihneď po súžení oných dní bude aslnko zatemnené a mesiac nebude dávať svetlo svoje, a hviezdy budú padať z neba, a moci nebeské sa budú triasť.

  34 Veru, hovorím vám, toto pokolenie, v ktorom budú tieto veci ukázané, nepominie, dokiaľ všetko, čo som vám hovoril, nebude naplnené.

  35 Hoci prídu dni, kedy nebo a zem pominú; avšak aslová moje nepominú, ale všetky budú splnené.

  36 A ako som hovoril predtým, po asúžení oných dní a potom, čo sa moci nebeské budú triasť, potom sa ukáže znamenie Syna Muža na nebi, a potom budú všetky kmene zeme žialiť; a uvidia Syna Muža bprichádzajúceho v oblakoch neba s mocou a veľkou slávou;

  37 A ktokoľvek uchováva ako poklad aslovo moje, nebude oklamaný, lebo Syn Muža príde a pošle banjelov svojich pred sebou s veľkým zvukom trúby a oni czhromaždia zvyšok vyvolených jeho zo štyroch vetrov, od jedného konca neba k druhému.

  38 Teraz, naučte sa podobenstvo od afigovníka – Keď vetvy jeho sú ešte jemné a listy začínajú pučať, vy viete, že leto je blízko, na dosah;

  39 Tak podobne vyvolení moji, keď uvidia všetky tieto veci, budú vedieť, že on je blízko, dokonca predo dvermi;

  40 Ale o onom dni a hodine nikto anevie; nie, ani anjeli Boží v nebi, ale iba Otec môj.

  41 Ale ako to bolo za dní aNóachových, tak to bude tiež pri príchode Syna Muža;

  42 Lebo to bude s nimi, ako to bolo za dní, ktoré boli pred apotopou; lebo až do dňa, kedy Nóach vstúpil do korábu, jedli a pili, ženili sa a vydávali;

  43 A nevedeli, pokiaľ neprišla potopa a všetkých neodniesla; tak bude tiež príchod Syna Muža.

  44 Vtedy bude naplnené to, čo je napísané, že v aposledných dňoch budú dvaja na poli, jeden bude vzatý, a druhý bostane;

  45 Dvaja budú mlieť na mlyne, jeden bude vzatý, a druhý ostane;

  46 A čo hovorím jednému, hovorím všetkým ľuďom; abdejte, takže, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán.

  47 Uvedomte si toto, keby pán domu vedel, o ktorej stráži zlodej príde, bdel by a nestrpel by, aby sa mu vlámal do domu, ale bol by pripravený.

  48 Takže buďte tiež pripravení, lebo v takúto hodinu, v ktorej si to nemyslíte, Syn Muža príde.

  49 Kto je teda averným a rozumným služobníkom, ktorého pán jeho ustanovil vládcom nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?

  50 Blahoslavený je oný služobník, ktorého pán jeho, pri svojom príchode, nájde tak robiť; a veru hovorím vám, ustanoví ho vládcom nad celým svojím majetkom.

  51 Ale ak si oný zlý služobník povie v srdci svojom: Môj pán aodďaľuje svoj príchod,

  52 A začne biť spoluslužobníkov svojich a jesť a piť s opilcami,

  53 Pán oného služobníka príde v deň, kedy ho neočakáva, a v hodinu, o ktorej nevie,

  54 A rozseká ho a určí mu podiel jeho s pokrytcami; tam bude plač a aškrípanie zubov.

  55 A tak prichádza akoniec zlovoľných podľa proroctva Mojžišovho, hovoriaceho: Budú odrezaní z prostriedku ľudu; ale koniec zeme ešte nie je, ale čoskoro bude.