Pomôcky pre štúdium
Písma
predchádzajúce ďalej

Písma

Slová písané aj hovorené svätými mužmi Božími, keď sú pohnutí Duchom Svätým. Oficiálne kanonizované písma Cirkvi dnes pozostávajú z Biblie, Knihy Mormonovej, Náuky a zmlúv a Drahocennej perly. Ježiš a pisatelia Nového zákona pokladali knihy Starého zákona za písma (Mat. 22:29; Ján 5:39; 2. Tim. 3:15; 2. Pet. 1:20–21). Pozri tiež Chronológia v Sprievodcovi písmami.

Stratené písma

V písmach je zmienka o mnohých posvätných spisoch, ktoré dnes nemáme, medzi ktoré patria tieto knihy a pisatelia: Kniha zmluvy (Ex. 24:7), Kniha Hospodinových bojov (Num. 21:14), Kniha úprimného (Joz. 10:13; 2. Sam. 1:18), Kniha letopisov Šalamúnových (1. Kr. 11:41), Dejiny vidcu Samuela (1. Kron. 29:29), Dejiny proroka Nátana (2. Kron. 9:29), Dejiny proroka Šemaju (2. Kron. 12:15), Výklad proroka Iddu (2. Kron. 13:22), Dejiny Jehúa (2. Kron. 20:34), Dejiny vidcov (2. Kron. 33:19), Henoch (Jud. 1:14), slova Zenókove, Neumove a Zenóšove (1. Nefi 19:10), Zenóš (Jákob 5:1), Zenók a Eziáš (Hel. 8:20), Kniha pamätí (Mojž. 6:5); a listy Korintským (1. Kor. 5:9), Efezským (Ef. 3:3), od Laodikejských (Kol. 4:16) a od Júdu (Jud. 1:3).

Písma budú zachovávané

Hodnota písiem

Príchod písiem prorokovaný