Písma
Úvod
predchádzajúce ďalej

Úvod

Drahocenná perla je zbierkou vybraných materiálov týkajúcich sa mnohých dôležitých stránok viery a náuky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Tieto správy boli preložené a zostavené Prorokom Josephom Smithom a mnohé boli vydané v cirkevných periodikách jeho doby.

Prvá zbierka materiálov nesúca názov Drahocenná perla bola zostavená v roku 1851 Starším Franklinom D. Richardsom, vtedy členom Rady Dvanástich a prezidentom Britskej misie. Jej účelom bolo učiniť ľahšie dostupnejšími niektoré dôležité články, ktoré mali za doby Josepha Smitha obmedzený počet výtlačkov. Tak ako v celej Európe a Amerike rástlo členstvo Cirkvi, bolo potrebné učiniť tieto správy dostupnými. Drahocenná perla bola široko využívaná a následne sa stala 10. októbra 1880 rozhodnutím Prvého predsedníctva a generálnej konferencie v Salt Lake City základným dielom Cirkvi.

Obsah bol niekoľkokrát revidovaný, tak ako to vyžadovali potreby Cirkvi. V roku 1878 boli doplnené časti knihy Mojžišovej, ktoré neboli obsiahnuté v prvom vydaní. V roku 1902 boli vypustené určité časti Drahocennej perly, ktoré opakovali materiál vydaný tiež v Náuke a zmluvách. V roku 1902 bolo vykonané usporiadanie do kapitol a veršov s poznámkami pod čiarou. Prvé vydanie s dvojstĺpcovou úpravou a s indexom bolo v roku 1921. Žiadne ďalšie úpravy neboli vykonané až do apríla 1976, kedy boli doplnené dve správy obsahujúce zjavenie. V roku 1979 boli tieto dve správy z Drahocennej perly presunuté a boli umiestnené do Náuky a zmlúv, kde sú teraz uvedené ako oddiely 137138. V súčasnom vydaní boli urobené určité zmeny, aby uviedli text do súladu s predchádzajúcimi dokumentmi.

Nasleduje stručný úvod k súčasnému obsahu:

  1. Výber z Knihy Mojžišovej. Výňatok z knihy Genesis z prekladu Biblie od Josepha Smitha, ktorý začal v júni 1830.

  2. Kniha Abrahámova. Inšpirovaný preklad Abrahámových záznamov. Joseph Smith začal preklad v roku 1835, potom ako obdržal určité egyptské papyrusy. Preklad bol vydaný na pokračovanie v Times and Seasons od 1. marca 1842 v Nauvoo v štáte Illinois.

  3. Joseph Smith – Matúš. Výňatok z Matúšovho svedectva v preklade Biblie od Josepha Smitha (pozri Náuka a zmluvy 45:60–61 ohľadom božského príkazu začať preklad Nového zákona).

  4. Joseph Smith – Životopis. Výňatky z oficiálneho svedectva a životopisu Josepha Smitha, ktoré pripravil on a jeho zapisovatelia v rokoch 1838–1839 a ktoré boli vydávané na pokračovanie v Times and Seasons v Nauvoo v štáte Illinois od 15. marca 1842.

  5. Články viery Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prehlásenie Josepha Smitha vydané v Times and Seasons 1. marca 1842 spoločne s krátkymi dejinami Cirkvi, čo bolo všeobecne známe ako List Wentworthovi.