Písma
Náuka a zmluvy 137
predchádzajúce ďalej

Oddiel 137

Videnie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v chráme v Kirtlande v štáte Ohio 21. januára 1836. Bolo to pri príležitosti vykonávania obradov pri príprave na zasvätenie chrámu.

1–6, Prorok vidí v celestiálnom kráľovstve svojho brata Alvina; 7–9, Je zjavená náuka o spáse pre mŕtvych; 10, Všetky deti sú spasené v celestiálnom kráľovstve.

1 aNebesia sa nám otvorili a ja som uzrel bcelestiálne kráľovstvo Božie a jeho slávu, či v ctele, alebo mimo neho, nemôžem povedať.

2 Videl som nesmiernu krásu abrány, skrze ktorú budú vstupovať dediči oného kráľovstva, ktorá bola ako krúžiace bplamene ohňa;

3 Tiež aplanúci trón Boží, na ktorom sedel bOteccSyn.

4 Videl som krásne ulice oného kráľovstva, ktoré vyzerali, ako keby boli vydláždené azlatom.

5 Videl som Otca aAdamabAbraháma; a cotca svojho a dmatku svoju; brata svojho eAlvina, ktorý už dávno zomrel;

6 A divil som sa, ako to, že obdržal adedičstvo v onom kráľovstve, vediac, že opustil tento svet predtým, než Pán pozdvihol ruku svoju, aby zhromaždil Izrael po bdruhýkrát a nebol cpokrstený na odpustenie hriechov.

7 Takto ku mne prišiel ahlas Pána, hovoriac: Všetci, ktorí zomreli bbez poznania tohto evanjelia, ktorí by ho prijali, keby im bolo dovolené zostať, budú cdedičmi dcelestiálneho kráľovstva Božieho;

8 Tiež všetci, ktorí zomrú odteraz bez jeho poznania, ktorí aby ho prijali celým srdcom svojím, budú dedičmi oného kráľovstva;

9 Lebo ja, Pán, budem asúdiť všetkých ľudí podľa ich bskutkov, podľa cpriania ich sŕdc.

10 A tiež som uvidel, že všetky deti, ktoré zomreli predtým, než dosiahli aroky zodpovednosti, sú bspasené v celestiálnom kráľovstve nebeskom.