Náuka a zmluvy 48
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 48

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 10. marca 1831. Prorok sa pýtal Pána na spôsob toho, ako postupovať pri zaobstarávaní pozemkov pre osídľovanie Svätých. To bola dôležitá záležitosť z hľadiska sťahovania členov Cirkvi z východných Spojených štátov, aby poslúchli Pánov príkaz, že sa majú zhromaždiť v štáte Ohio (pozri oddiely 37:1–3; 45:64).

  1–3, Svätí v štáte Ohio sa majú podeliť o svoje pozemky so svojimi bratmi; 4–6, Svätí majú kupovať pozemky, stavať mesto a nasledovať rady svojich predsedajúcich úradníkov.

  1 Je nutné, aby ste v tejto dobe zostali v mieste svojho bydliska, ak to bude vhodné vo vašich podmienkach.

  2 A nakoľko máte pozemky, apodelíte sa o ne s bratmi z východu;

  3 A nakoľko nemáte pozemky, nech si pre túto dobu kúpia v oných okolitých krajoch, ako sa im zdá dobré, lebo to musí nevyhnutne byť, aby mali miesto, kde by v tejto dobe žili.

  4 Musí nevyhnutne byť nutné, aby ste ušetrili všetky peniaze, ktoré môžete, a aby ste získali všetko, čo môžete, v spravodlivosti, aby ste časom mohli byť schopní akúpiť pozemok pre dedičstvo, bdokonca mesto.

  5 To miesto ešte nemá byť zjavené; ale keď bratia vaši prídu z východu, majú byť určení aistí muži a im bude dané, aby bpoznali miesto, alebo im to bude zjavené.

  6 A budú určení, aby zakúpili pozemky a aby započali klásť základy amesta; a potom začnete byť zhromažďovaní s rodinami svojimi, každý človek podľa brodiny svojej, podľa okolností svojich a ako je mu to určené predsedníctvom a biskupom cirkvi, podľa zákonov a prikázaní, ktoré ste obdržali a ktoré obdržíte neskôr. Tak je. Amen.