Písma
Náuka a zmluvy 87
predchádzajúce ďalej

Oddiel 87

Zjavenie a proroctvo o vojne dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande, alebo v jeho okolí, v štáte Ohio 25. decembra 1832. V tejto dobe prevládali v Spojených štátoch spory ohľadom otroctva a anulovania federálnych zákonov v Južnej Karolíne. Životopis Josepha Smitha uvádza, že „počiatky problémov medzi národmi“ sa podľa Proroka stávajú „zreteľnejšími, než boli kedy predtým odkedy Cirkev započala svoju púť a vyšla z pustatiny“.

1–4, Je predpovedaná veľká vojna medzi severnými štátmi a južnými štátmi; 5–8, Na všetkých obyvateľov zeme dopadnú veľké pohromy.

1 Veru, tak hovorí Pán ohľadom vojen, ktoré čoskoro nastanú, počínajúc vzburou aJužnej Karolíny, ktoré nakoniec vyústia do smrti a biedy mnohých duší;

2 A príde čas, že avojna bude vyliata na všetky národy, počnúc týmto miestom.

3 Lebo hľa, južné štáty budú oddelené od severných štátov a južné štáty budú volať k iným národom, dokonca k národu Veľkej Británie, ako sa nazýva, a tí budú tiež volať k iným národom, aby sa ubránili proti iným národom; a potom bude avojna vyliata na všetky národy.

4 A stane sa, po mnohých dňoch, že aotroci povstanú proti pánom svojim, ktorí budú zošikovaní a vycvičení pre vojnu.

5 A stane sa tiež, že zvyšky, ktoré ostanú v krajine, sa sami zošikujú a budú nesmierne rozhnevané a budú utláčať pohanov ťažkým utláčaním.

6 A tak mečom a krviprelievaním budú obyvatelia zeme ažialiť; a bhlad a morová rana, a zemetrasenie, a hrom neba, a tiež prudké a jasné blýskanie spôsobia, že obyvatelia zeme pocítia hnev a rozhorčenie, a ctrestajúcu ruku Všemohúceho Boha, pokiaľ nariadenie o záhube neučiní úplný dkoniec všetkým národom;

7 Aby krik svätých, a akrvi svätých, ustal vystupovať zo zeme k ušiam Pána bSabaota, aby bolo odplatené ich nepriateľom.

8 A preto, astojte na svätých miestach a nepohnite sa, pokiaľ deň Pánov nepríde; lebo hľa, prichádza brýchlo, hovorí Pán. Amen.