Písma
Náuka a zmluvy 6


Oddiel 6

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Oliverovi Cowderymu v Harmony v štáte Pensylvánia v apríli 1829. Oliver Cowdery začal svoju prácu ako pisár pri prekladaní Knihy Mormonovej 7. apríla 1829. Obdržal už božské prejavenie o pravde Prorokovho svedectva týkajúceho sa dosiek, na ktorých bol vyrytý záznam Knihy Mormonovej. Prorok sa pýtal Pána skrze urím a tummím a obržal túto odpoveď.

1–6, Pracovníci na Pánovom poli získavajú spásu; 7–13, Niet žiadneho väčšieho daru než daru spásy; 14–27, Svedectvo o pravde prichádza mocou Ducha; 28–37, Hľaďte ku Kristovi a čiňte neustále dobro.

1 Veľké a apodivuhodné dielo čoskoro vyjde k deťom ľudským.

2 Hľa, ja som Boh; dbajte na aslovo moje, ktoré je živé a mocné, bostrejšie než dvojsečný meč, k rozštiepeniu kĺbov a špiku vo dvoje; takže, dbajte na slová moje.

3 Hľa, apole sa už zabelelo k žatve; takže každý, kto si praje žať, nech sa oháňa kosákom svojím v sile svojej a žne, pokiaľ trvá deň, aby mohol uchovať ako poklad pre dušu svoju večnú spásu v kráľovstve Božom.

4 Áno, každý kto sa oháňa akosákom svojím a bude žať, ten je povolaný Bohom.

5 Takže, ak ma budete aprosiť, obdržíte; ak budete klopať, bude vám otvorené.

6 Teraz, pretože ste prosili, hľa, hovorím vám, zachovávajte prikázania moje a ausilujte o nastolenie a utvrdenie veci bSionu;

7 aNehľadajte bbohatstvo, ale cmúdrosť, a hľa, dtajomstvá Božie vám budú odhaľované, a potom budete učinení bohatými. Hľa, ten, kto má evečný život, je bohatý.

8 Veru, veru hovorím ti, dokonca ako ma žiadaš, tak sa ti stane; a ak si to praješ, budeš prostriedkom k vykonaniu mnohého dobra v tomto pokolení.

9 Nehovor nič tomuto pokoleniu, iba ak o apokání; zachovávaj prikázania moje a pomáhaj nastoliť dielo moje, podľa prikázaní mojich, a budeš požehnaný.

10 Hľa, ty máš dar, a pre dar svoj si požehnaný. Pamätaj, je aposvätný a prichádza zhora –

11 A ak sa budeš apýtať, budeš poznať btajomstvá, ktoré sú veľké a podivuhodné; takže ty budeš používať cdar svoj, aby si mohol odhaliť tajomstvá, aby si mohol priviesť mnohých k poznaniu pravdy, áno, dpresvedčiť ich o omyloch ich ciest.

12 Nedaj nikomu dar svoj poznať, iba ak to budú tí, ktorí sú tvojej viery. Nezahrávaj si s aposvätnými vecami.

13 Ak budeš činiť dobro, áno, a ak avydržíš bverne do ckonca, budeš spasený v kráľovstve Božom, čo je najväčší zo všetkých darov Božích; lebo nie je žiaden väčší dar než dar dspásy.

14 Veru, veru hovorím ti, požehnaný si pre to, čo si učinil; lebo si sa ma apýtal, a hľa, tak často, ako si sa pýtal, obdržal si poučenie od Ducha môjho. Keby tomu tak nebolo, nebol by si prišiel k miestu, kde si v tejto dobe.

15 Hľa, ty vieš, že si sa ma pýtal a ja som osvietil amyseľ tvoju; a teraz, hovorím ti tieto veci, aby si mohol vedieť, že si bol osvietený Duchom pravdy;

16 Áno, hovorím ti, aby si mohol vedieť, že nie je nikto iný okrem Boha, kto apozná myšlienky tvoje a zámery bsrdca tvojho.

17 Hovorím ti tieto veci ako svedectvo pre teba – že slová či dielo, ktoré píšeš, je apravdivé.

18 Takže buď ausilovný; bstoj pri služobníkovi mojom Josephovi, verne, nech sa už pre slovo nachádza v akýchkoľvek ťažkých okolnostiach.

19 Napomínaj ho v chybách jeho, a tiež prijímaj napomenutie od neho. Buď trpezlivý; buď rozvážny; buď umiernený; maj trpezlivosť, vieru, nádej a pravú lásku.

20 Hľa, ty si Oliver a ja som hovoril k tebe pre priania tvoje; takže uchovávaj ako apoklad tieto slová v srdci svojom. Buď verný a usilovný v zachovávaní prikázaní Božích a ja ťa objímem v náručí lásky svojej.

21 Hľa, ja som Ježiš Kristus, aSyn Boží. Ja som ten istý, ktorý prišiel k svojim bvlastným, a moji vlastní ma neprijali. Ja som to csvetlo, ktoré svieti v dtemnote, a temnota ho nechápe.

22 Veru, veru hovorím ti, ak si praješ ďalšie svedectvo, obráť myseľ svoju k onej noci, kedy si volal ku mne v srdci svojom, aby si mohol apoznať pravdu o týchto veciach.

23 Nevniesol som apokoj do mysle tvojej ohľadom tejto záležitosti? Aké väčšie bsvedectvo môžeš mať než od Boha?

24 A teraz, hľa, obdržal si svedectvo; lebo ak som ti hovoril veci, ktoré žiadny človek nepozná, neobdržal si svedectvo?

25 A hľa, dávam ti dar, ak si ho odo mňa praješ, aby si aprekladal, dokonca ako služobník môj Joseph.

26 Veru, veru hovorím ti, že sú azáznamy, ktoré obsahujú mnoho z evanjelia môjho, ktoré boli zadržané pre bzlovoľnosť ľudu;

27 A teraz, ja ti prikazujem, že ak máš dobré priania – prianie ukladať si poklady v nebi – potom budeš pomáhať priniesť na svetlo, prostredníctvom daru svojho, tie časti apísiem mojich, ktoré boli ukryté pre neprávosť.

28 A teraz, hľa, dávam tebe, a tiež služobníkovi svojmu Josephovi, kľúče tohto daru, ktoré prinesú na svetlo túto službu; a v ústach dvoch alebo troch asvedkov bude každé slovo utvrdené.

29 Veru, veru hovorím vám, ak odmietnu slová moje a túto časť môjho evanjelia a služby, požehnaní ste, lebo oni vám nemôžu učiniť viac než mne.

30 A aj keď vám aučinia tak ako mne, požehnaní ste, lebo budete bprebývať so mnou v csláve.

31 Ale ak aneodmietnu slová moje, ktoré budú utvrdené bsvedectvom, ktoré bude dané, sú požehnaní, a potom budete mať radosť z ovocia práce svojej.

32 Veru, veru hovorím vám, ako som hovoril učeníkom svojim, kde sa dvaja alebo traja azhromaždia v mene mojom, ohľadom nejakej veci, hľa, tam ja budem bmedzi nimi – tak ako som medzi vami.

33 aNebojte sa činiť dobro, synovia moji, lebo čokoľvek brozsievate, to budete tiež žať; takže, ak rozsievate dobré, budete tiež žať dobré ako odmenu svoju.

34 Takže, neboj sa, malé stádo; čiňte dobro; nech sa zem a peklo spolčia proti vám, lebo ak ste postavení na askale mojej, nemôžu zvíťaziť.

35 Hľa, neodsudzujem vás; choďte cestou svojou a anehrešte viac; konajte s rozvážnosťou dielo, ktoré som vám prikázal.

36 aHľaďte ku mne v každej myšlienke; nepochybujte, nebojte sa.

37 aUzrite rany, ktoré prebodli bok môj, a tiež stopy bklincov v rukách a nohách mojich; buďte verní, zachovávajte prikázania moje, a czdedíte dkráľovstvo nebeské. Amen.