Písma
Náuka a zmluvy 127


Oddiel 127

List Josepha Smitha, Proroka, Svätým neskorších dní v Nauvoo v štáte Illinois obsahujúci pokyny ohľadom krstu za mŕtvych, datovaný v Nauvoo 1. septembra 1842.

1–4, Joseph Smith jasá v prenasledovaní a súžení; 5–12, Musia byť vedené záznamy týkajúce sa krstov za mŕtvych.

1 Pretože mi Pán zjavil, že moji nepriatelia, ako v Missouri, tak v tomto štáte, ma znova prenasledujú; a nakoľko ma prenasledujú bez apríčiny a nemajú na svojej strane ani najmenší náznak alebo zdanie spravodlivosti alebo práva ohľadom prípravy presadenia svojich žalôb proti mne; a nakoľko všetky ich nároky sú založené na falošnosti najčernejšieho zafarbenia, pokladal som za nutné a za múdrosť v sebe, aby som opustil toto miesto na krátku dobu, pre svoje vlastné bezpečie a bezpečie tohto ľudu. Chcel by som povedať všetkým tým, s ktorými mám obchodné vzťahy, že som odovzdal svoje záležitosti zmocnencom a referentom, ktorí budú realizovať všetky obchodné záležitosti pohotovým a správnym spôsobom a budú dohliadať, aby všetky moje dlhy boli zmazané v príhodnom čase použitím majetku alebo inak, ako si prípad môže vyžadovať alebo ako okolnosti môžu dovoliť. Keď sa dozviem, že búrka sa úplne prehnala, potom sa k vám znova vrátim.

2 A čo sa týka anebezpečenstiev, cez ktoré som povolaný prejsť, zdajú sa mi ako maličkosť, pretože bzávisť a hnev človeka boli mojím stálym údelom po všetky dni môjho života; a z akého dôvodu, to sa zdá záhadné, ibaže som bol custanovený pred založením sveta pre nejaký dobrý účel, alebo zlý, vy si môžete zvoliť ako to nazývať. Posúďte sami. Boh pozná všetky tieto veci, či je dobrý alebo zlý. Ale predsa, hlboká voda je to, v čom som zvyknutý plávať. To všetko sa mi stalo druhou prirodzenosťou; a cítim sa ako Pavol, jasajúc v dsúžení; lebo k tomuto dňu ma Boh mojich otcov z nich všetkých vyslobodzoval a bude ma vyslobodzovať odteraz aj naďalej; lebo pozrite a uzrite, zvíťazím nad všetkými svojimi nepriateľmi, lebo Pán Boh to povedal.

3 Nech sa všetci svätí radujú, takže, a sú nesmierne veselí; lebo izraelský aBoh je ich Bohom a on vymeria na hlavu všetkých utláčateľov spravodlivú odmenu odplaty.

4 A znova, veru tak hovorí Pán; Nech práca na achráme mojom a všetky práce, ktoré som vám určil, pokračujú a neustávajú; a nech busilovnosť vaša a vytrvalosť vaša, a trpezlivosť, a práce vaše sú zdvojnásobené, a nijako nestratíte odmenu svoju, hovorí Pán mocností. A ak vás budú cprenasledovať, tak prenasledovali prorokov a spravodlivých mužov, ktorí boli pred vami. Za všetko toto je odmena v nebi.

5 A znova, dávam vám slovo ohľadom akrstu za bmŕtvych vašich.

6 Veru tak hovorí Pán vám ohľadom mŕtvych vašich: Keď je ktokoľvek z vás akrstený za mŕtvych vašich, nech je tam bzapisovateľ a nech je očitým svedkom krstov vašich; nech počuje ušami svojimi, aby mohol svedčiť v pravde, hovorí Pán;

7 Aby, ohľadom všetkých azáznamov vašich, to mohlo byť zaznamenané v nebi; aby čokoľvek bzviažete na zemi, mohlo byť zviazané v nebi; čokoľvek rozviažete na zemi, mohlo byť rozviazané v nebi;

8 Lebo čoskoro na zemi aznovuzriadim veľa vecí týkajúcich sa bkňazstva, hovorí Pán mocností.

9 A znova, nech sú všetky azáznamy vedené správne, aby mohli byť uložené do archívov svätého chrámu môjho, aby boli zachované v pamäti z pokolenia na pokolenie, hovorí Pán mocností.

10 Chcem povedať všetkým svätým, že som si prial s nesmierne veľkým prianím, aby som ich pri nasledovnom sabate oslovil zo stupienka vo veci krstu za mŕtvych. Ale pretože to nie je v moci mojej, aby som tak učinil, budem písať z času na čas o onej veci slovo Pána a budem vám ho posielať poštou, a tiež ohľadom mnohých ďalších vecí.

11 Teraz pre túto chvíľu končím list svoj, pre nedostatok času; lebo nepriateľ je v strehu, a ako povedal Spasiteľ, aknieža tohto sveta prichádza, ale nemá na mňa nič.

12 Hľa, mojou modlitbou k Bohu je, aby ste vy všetci mohli byť spasení. A podpisujem sa ako váš služobník v Pánovi, prorok a avidec Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Joseph Smith.